Fabryka Maszyn Rolniczych "Odlew" spółka z o.o. w Krakowie została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Przedwojenna firma, bezprawie reaktywowana w 1989 r., domagała się odszkodowania od Skarbu Państwa – poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.

Jednym ze sposobów bezprawnego przejmowania nieruchomości jest reaktywowanie spółek prawa handlowego zawiązanych przed 1 września 1939 r. Po reaktywacji takiej spółki członkowie jej nowych władz występują do właściwych organów administracji z roszczeniami o zwrot nieruchomości, które miały w przeszłości należeć do takiej spółki.

"W celu zapobieżenia takim bezprawnym działaniom prokuratorzy podejmują szereg działań, które mają na celu zablokowanie reaktywacji spółek prawa handlowego zawiązanych przed 1 września 1939 r., a także zmierzających do ich wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego" – powiedział cytowany w materiałach prasowych z-ca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

Krakowscy prokuratorzy ustalili, że Fabryka Maszyn Rolniczych "Odlew" w Krakowie została reaktywowana na podstawie uchwały organów spółki z 9 września 1989 r. W 2005 r. przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie zaczęła kierować przeciwko Skarbowi Państwa roszczenia majątkowe związane z wydanie aktów nacjonalizacyjnych.

Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynikało, że osoby głosujące na walnym zgromadzeniu 9 września 1989 r. nie były akcjonariuszami spółki. Tym samym wszelkie czynności podejmowane przez nie na kolejnych zgromadzeniach nie miały charakteru uchwał ani mocy prawnej. Wszelkie czynności pozostałych organów spółki wybranych przez wadliwych akcjonariuszy były objęte wadą prawną i są nieważne.

W czerwcu 2016 r. Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił powództwo Skarbu Państwa, orzekając o nieistnieniu uchwał dotyczących powstania spółki. Sąd stwierdził też, że podmiotem, któremu przysługują uprawnienia właścicielskie do części ważnych akcji, jest Skarb Państwa.

W ocenie prokuratury zarówno reaktywacja spółki Fabryka Maszyn Rolniczych "Odlew", jak i okoliczności towarzyszące jej późniejszej działalności wskazują, że godzą one w praworządność i w interes społeczny.

"Prokurator z pozytywnym skutkiem wniósł o wykreślenie spółki z KRS. Nieuprawnione osoby, które próbowały reaktywować spółkę, nie będą mogły odzyskać nieruchomości oraz wielomilionowych odszkodowań od Skarbu Państwa" – czytamy w informacji prasowej Prokuratury Krajowej.

Zgodnie z ustawą z 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym 31 grudnia 2015 r. był ostatecznym terminem pozostawania w mocy wpisów w dotychczasowych rejestrach sądowych. Z chwilą utraty przez podmioty nieprzerejestrowane podmiotowości (zdolności) prawnej, ich mienie nabywa nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa.