O podpisaniu ustawy poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Pierwsza zmiana dotyczy nowego brzmienia art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo prasowe, zgodnie z którym każdy, a nie tylko obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki będzie mógł udzielać informacji prasie. Prawa do udzielania informacji prasie zyskają więc osoby przebywające w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi, a także osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z nowelizacją z art. 5 ust. 1 wykreślono słowo "obywatel", przez co uzyskał on brzmienie: "Każdy, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie".

Reklama

Nowela zakłada także zmiany w art. 13 w ust. 2–4, gdzie wyrazy "danych osobowych i wizerunku" zastępuje się wyrazami "wizerunku i innych danych osobowych", co dostosowuje ustawę do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Nowela oprócz tego wprowadza zmianę w art. 16 ust. 1, który ma brzmieć: "Dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 paragraf 1 Kodeksu karnego (niezawiadomienie o czynie zabronionym - PAP) albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska lub tego materiału".

Celem zmiany jest przywołanie w art. 16 ust. 1 obowiązującego przepisu, czyli art. 240 paragraf 1 Kk z 6 czerwca 1997 r., zamiast art. 254 Kodeksu karnego z 1969 r.

Trzecia zmiana obejmuje art. 37a, który mówi: "W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek materiału prasowego". Zmiana polega na dostosowaniu artykułu do aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych – obecnie nie stosuje się już kar dodatkowych, lecz środki karne (m.in. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej).

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.(PAP)

autorka: Martyna Olasz