W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie zakończono śledztwo i skierowano akt oskarżenia w sprawie przeciwko Wacławowi Kazimierzowi M. - Wójtowi Gminy Ostrowice zawieszonemu w czynnościach od dnia 26 października 2016 roku.

PK oskarżyła go o to, że:

I. w okresie od września 2008 roku do 25 października 2016 roku w Ostrowicach, działając wspólnie z Krystyną K. jako Skarbnikiem Gminy Ostrowice, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc funkcję Wójta Gminy Ostrowice i będąc z tego tytułu zobowiązanym na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustaw z dnia 30 czerwca 2005 roku i z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a nadto na podstawie Statutu Gminy Ostrowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ostrowice o nr IV/15/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku, do dbałości o prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi i majątkiem Gminy Ostrowice oraz uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a nadto na podstawie Statutu Gminy Ostrowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ostrowice o nr IV/15/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku i przyjętą Zarządzeniem Nr 39/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku oraz Zarządzeniem nr 47/2010 z dnia 27 października 2010 roku polityką rachunkowości w tej jednostce sektora finansów publicznych, do zawierania umów finansowych,

nie dopełniając swych obowiązków i nadużywając swych uprawnień poprzez:

- samodzielne zaciąganie zobowiązań finansowych z przekroczeniem limitów określonych przez uchwały Radę Gminy na sfinansowanie przejściowego oraz planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrowice, niezgodnie z art. 91 ust. 1 i art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku O finansach publicznych oraz art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- samodzielne, wbrew zakazom określonym w art. 91 ust. 1 i art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia Rady Gminy - zawarcie w dniu 31 grudnia 2015 roku bez bezwzględnie wymaganego w takiej sytuacji upoważnienia Rady Gminy Ostrowice, umowy cywilnoprawnej, na mocy której Gmina Ostrowice zobowiązała się do zapłaty do dnia 1 kwietnia 2016 roku jednorazowo kwoty 25.388.700. zł,

zawieranie w ramach restrukturyzacji zadłużenia Gminy niekorzystnych dla Gminy Ostrowice aneksów do umów już zawartych oraz nowych umów z instytucjami pozabankowymi, w tym łącznie 69 umów pożyczek, 14 umów o restrukturyzację zadłużenia oraz 19 aneksów do tych umów,

a nadto poprzez:

- dokonywanie restrukturyzacji nieistniejących zobowiązań Gminy poprzez zawieranie umów zobowiązujących Gminę do spłaty zadłużeń, które zostały już wcześniej spłacone,

zawarcie w dniu 11 kwietnia 2013 roku za kwotę 3.879.419,44 zł na niekorzystnych dla Gminy Ostrowice warunkach umowy sprzedaży urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z siecią kanalizacyjną, związanych ze świadczeniem usług dostawy wody i odbioru ścieków dla miejscowości Siecino, Jelenino, Donatowo i Ostrowice, polegających na objęciu w dzierżawę ww. urządzeń z miesięcznym czynszem 57.657,87 złotych oraz zobowiązania Gminy do odkupu wskazanych powyższych urządzeń wodnych za cenę równą ich sprzedaży powiększonej o koszty zawarcia umowy oraz prowizji w wysokości 10% kwoty niespłaconego czynszu tj. kwotę 5.023.402,81 złotych, co skutkowało zaciągnięciem po stronie Gminy Ostrowice kolejnych obowiązków i zobowiązań finansowych w wysokości stanowiących 89,2% ceny sprzedaży tychże urządzeń,

zawarcie w dniu 26 listopada 2013 roku za kwotę 3.097.600,00 zł na niekorzystnych dla Gminy Ostrowice warunkach umowy sprzedaży budowli i urządzeń oczyszczalni ścieków położonych w Ostrowicach na działkach o nr 253/1 oraz 252/2 wraz z siecią kanalizacyjną, związanych ze świadczeniem usług dostawy wody i odbioru ścieków, polegających na objęciu w dzierżawę ww. urządzeń z miesięcznym czynszem 41.275,52 złotych oraz zobowiązaniu Gminy do odkupu wskazanych powyższych urządzeń wodnych za cenę równą ich sprzedaży powiększonej o koszty zawarcia umowy oraz prowizji w wysokości 10 % kwoty niespłaconego czynszu tj. kwotę 3.183.240,78 złotych, co skutkowało zaciągnięciem po stronie Gminy Ostrowice kolejnych obowiązków i zobowiązań finansowych,

zawarcie umowy sprzedaży urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w dniu 28 czerwca 2013 roku - pomimo zawarcia wcześniejszej umowy sprzedaży urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z innym podmiotem - dotyczącej finansowania przyszłych wierzytelności Gminy Ostrowice w kwocie 1.000.000,00 złotych z tytułu realizacji zadań Gminy związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odbioru ścieków, na warunkach uniemożliwiających realizację wcześniejszej umowy,

- naruszanie warunków umowy o dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego ETAP I" i podejmowanie w trakcie realizacji tej inwestycji działań niezgodnych z warunkami tej umowy, w szczególności poprzez naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, o których mowa w art. 184 ust 1 w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., poprzez podejmowanie działań niezgodnych z umową o dofinansowanie oraz niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, skutkujących koniecznością zwrotu Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego na mocy decyzji WWRPO/29/W/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku uzyskanej na tę inwestycję dotacji w kwocie 2.315.500 zł wraz z należnymi odsetkami, tj. łącznie kwoty 3,5 min zł,

- zaniechanie egzekwowania od dłużników Gminy Ostrowice dochodzenia roszczeń wynikających z zobowiązań już wymagalnych, wynikających z należności podatkowych oraz cywilnoprawnych, poprzez niewystawianie oraz nieterminowe wystawianie upomnień dłużnikom, nie podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania należności na drodze sądowej, a tym samym doprowadzenie do przedawnienia należności gminnych na kwotę 238.000,00 złotych,

- niespłacanie zaciągniętych przez Gminę Ostrowice zobowiązań w wyznaczonych terminach, skutkujące przekształceniem się tych zobowiązań w zobowiązania wymagalne i wzrostem zadłużenia Gminy z tytułu odsetek karnych i kosztów obsługi długu Gminy,

doprowadził do powstania zadłużenia Gminy Ostrowice, skutkującego stałą utratą jej płynności finansowej i utraty realnej możliwości spłaty przez Gminę Ostrowice swoich zobowiązań oraz realizacji zadań własnych Gminy, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego i wyrządzając Gminie Ostrowice szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie co najmniej 38.500.000,00 zł,

- tj. o czyn z art 296 § 1 k.k. w zw. z art.296 § 3 k.k. i art 231 § 1 k.k. w zw. z art231 § 2 lek. w zw. z art 12 k.k. przy zastosowaniu art 11 § 2 k.k.

II. w okresie od września 2008 roku do 25 października 2016 roku w Ostrowicach, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję Wójta Gminy Ostrowice i będąc z tego tytułu zobowiązanym na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1, art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 2, art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustaw z dnia 30 czerwca 2005 roku i z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Statutu Gminy Ostrowice z dnia 14 lutego 2003 roku, przyjętej Zarządzeniem Nr 39/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku oraz Zarządzeniem nr 47/2010 z dnia 27 października 2010 roku polityki rachunkowości oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, a nadto Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych Gminy Ostrowice oraz do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy, nie dopełniając swych obowiązków w tym zakresie, dopuścił do:

- prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy Ostrowice wbrew przepisom ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz do podawania w tych księgach nierzetelnych danych, poprzez niewykazywanie w sprawozdaniach Rb-Z oraz Rb-NDS za lata 2011- 2015 zadłużenia wynikającego z umów o refinansowanie długu i pożyczek zawartych z instytucjami pozabankowymi, co wprowadzało w błąd odbiorców sprawozdań i zmieniało rzeczywisty obraz gospodarki finansowej Gminy, w celu zaniżenia w sprawozdawczości stanu zobowiązań Gminy z tego tytułu o kwotę łącznie ponad 3.600.000, 00 zł,

- prowadzenia ksiąg rachunkowych, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, bez zachowania ciągłości zapisów, nie zamykania ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni po zatwierdzeniu przez Radę Gminy sprawozdań z wykonania budżetu, zbiorczego prowadzenie ewidencji analitycznej kosztów obsługi umów kredytowych Gminy Ostrowice, uniemożliwiające faktyczne ustalenie tych kosztów i czyniące tę ewidencję i księgi rachunkowe Gminy - wbrew przepisom ustawy o rachunkowości oraz przyjętej przez Gminę Ostrowice polityce rachunkowości - niesprawdzalnymi, czym działał na szkodę interesu publicznego,

- tj. o czyn z art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 231 § 1 kk w zw. z art 12 k.k. przy zastosowaniu art.ll § 2 k.k.

W sprawie tej oskarżono także Krystynę K. o to, że:

III. w okresie od września 2008 roku do 25 października 2016 roku w Ostrowicach, działając wspólnie i w porozumieniu z Wacławem M. jako Wójtem Gminy Ostrowice, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc funkcję Skarbnika Gminy Ostrowice i będąc z tego tytułu zobowiązaną na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, a następnie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy i dbałości o prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi Gminy Ostrowice oraz uprawnioną na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a nadto na podstawie Statutu Gminy Ostrowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ostrowice o nr IV/15/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku i przyjętą Zarządzeniem Nr 39/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku oraz Zarządzeniem nr 47/2010 z dnia 27 października 2010 roku polityką rachunkowości w tej jednostce sektora finansów publicznych, do kontrasygnaty umów majątkowych zawieranych przez Wójta Gminy Ostrowice, nie dopełniając swych obowiązków i nadużywając swych uprawnień poprzez:

- kontrasygnatę umów opisanych w pkt I aktu oskarżenia,

- zaniechanie egzekwowania od dłużników Gminy Ostrowice dochodzenia roszczeń wynikających z zobowiązań już wymagalnych, z należności podatkowych oraz cywilnoprawnych, poprzez niewystawianie oraz nieterminowe wystawianie upomnień dłużnikom, niepodejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania należności na drodze sądowej, a tym samym doprowadzenie do przedawnienia należności gminnych na kwotę 238.000,00 złotych,

- niespłacanie zaciągniętych przez Gminę Ostrowice zobowiązań w wyznaczonych terminach, skutkujące przekształceniem się tych zobowiązań w zobowiązania wymagalne i wzrostem zadłużenia Gminy Ostrowice z tytułu odsetek karnych i kosztów obsługi długu Gminy,

doprowadziła do powstania zadłużenia Gminy Ostrowice, skutkującego stałą utratą płynności finansowej Gminy i utratą realnej możliwości spłaty przez Gminę Ostrowice swoich zobowiązań oraz realizacji zadań własnych Gminy, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego i wyrządzając Gminie Ostrowice szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie co najmniej 38.500.000,00 zł,

- tj. o czyn z art 296 § 1 k.k. w zw. z art.296 § 3 k.k. i art 231 § 1 k.k. w zw. z art.231 § 2 lek. przy zastosowaniu artll § 2 lek. w zw. z art 12 k.k.

. w okresie od września 2008 roku do 25 października 2016 roku w Ostrowicach, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję Skarbnika Gminy Ostrowice, jako główna księgowa tej jednostki samorządu terytorialnego, będąc z tego tytułu zobowiązaną na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 4 ust 1, art. 23 ust 2 pkt 2, art. 24 ust. 2, art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustaw z dnia 30 czerwca 2005 roku i z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Statutu Gminy Ostrowice z dnia 14 lutego 2003 roku, przyjętej Zarządzeniem Nr 39/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku oraz Zarządzeniem nr 47/2010 z dnia 27 października 2010 roku polityki rachunkowości oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej - do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych Gminy Ostrowice oraz do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy, nie dopełniając swych obowiązków w tym zakresie, dopuściła do:

- prowadzenia, wbrew przepisom ustawy o rachunkowości, w sposób nierzetelny ksiąg rachunkowych Gminy Ostrowice oraz do podawania w tych księgach nierzetelnych danych, poprzez niewykazywanie w sprawozdaniach Rb-Z oraz Rb-NDS za lata 2011-2015, w celu zaniżenia w sprawozdawczości stanu zobowiązań Gminy o kwotę łącznie ponad 3.600.000,00 zł, zadłużenia wynikającego z umów

0 refinansowanie długu i pożyczek zawartych z instytucjami pozabankowymi, co wprowadzało w błąd odbiorców sprawozdań

1 zmieniało rzeczywisty obraz sytuacji finansowej Gminy i jej faktycznego zadłużenia,

- nierzetelnego prowadzenia - wbrew przepisom ustawy o rachunkowości oraz przyjętej przez Gminę Ostrowice polityce rachunkowości - ksiąg rachunkowych bez zachowania ciągłości zapisów, nie zamykania ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni po zatwierdzeniu przez Radę Gminy sprawozdań z wykonania budżetu, zbiorczego prowadzenia ewidencji analitycznej kosztów obsługi umów kredytowych Gminy Ostrowice, uniemożliwiającego faktyczne ustalenie tych kosztów i czyniącego tę ewidencję i księgi rachunkowe Gminy niesprawdzalnymi, czym działała na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i art. 231 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. w zw. z art 12 k.k.

Akt oskarżenia skierowano 30 maja 2018 r. do Sądu Okręgowego w Koszalinie.