Wyniki pracy sądów apelacji krakowskiej były możliwe wyłącznie dzięki pracy sędziów oraz urzędników sądowych i zostały osiągnięte pomimo działań i zaniechań ministra sprawiedliwości i władzy ustawodawczej – czytamy w uchwale Zgromadzenie Sędziów apelacji krakowskiej.

Obradujące w poniedziałek Zgromadzenie Sędziów apelacji krakowskiej zapoznało się informacją roczną Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i przyjęło uchwałę, w której stwierdziło, że "osiągnięte wyniki pracy sądów tej apelacji były możliwe wyłącznie dzięki wytężonej pracy sędziów oraz urzędników sądowych" oraz "pomimo działań i zaniechań ministra sprawiedliwości oraz władzy ustawodawczej, negatywnie wpływających na funkcjonowanie sądów".

Jako przeszkody wskazano w uchwale: trwające przez ponad półtora roku niewykonywanie przez ministra sprawiedliwości ustawowego obowiązku ogłaszania obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich; znaczne zwiększenie obciążenia sędziów orzekających oraz wydłużenie czasu postępowań sądowych; podejmowanie przez ministra sprawiedliwości dowolnych i arbitralnych decyzji o odmowie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i brak działań dla zapewnienia dostatecznej liczby referendarzy, asystentów sędziego i urzędników sądowych.

Kolejne przeszkody, wymienione w uchwale, to: wprowadzanie zmian ustawodawczych w zakresie funkcjonowania sądów sprzecznych z podstawowymi zasadami porządku konstytucyjnego i dezorganizujących pracę sądów; publiczne formułowanie nieprawdziwych i kierowanych złymi intencjami wypowiedzi dyskredytujących sędziów oraz "odwoływanie ze stanowisk funkcyjnych, przed upływem kadencji i na podstawie dowolnych przesłanek osób kompetentnych i nie powoływanie w ich miejsce następców".

"Sędziowie wzywają prezesów sądów apelacji krakowskiej, w tym przede wszystkim Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i prezesów sądów okręgowych apelacji, do niezwłocznego podjęcia starań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sądów i przeciwdziałających dezintegracji tej działalności" – napisano w uchwale.

Sygnatariusze uchwały jednocześnie przypominają "prezesom sądów, wiceprezesom i osobom sprawującym funkcje w administracji sądowej, że ich obowiązkiem jest dbałość o zgodne z prawem, prawidłowe i racjonalne, z uwzględnieniem konstytucyjnego usytuowania władzy sądowniczej, działanie kierowanych przez nich sądów".

W kolejnej uchwale sędziowie apelacji krakowskiej wyrażają "uznanie i szacunek sędziom - członkom Krajowej Rady Sądownictwa, którzy zmuszeni zostali do zakończenia swej służby w Radzie przed upływem ich kadencji". Jednocześnie stwierdzają, że nie uznają 15 osób wybranych na członków KRS jako przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

Zaapelowali też "do osób wykonujących zawód sędziego, wybranych do KRS, aby zrezygnowali z członkostwa w organie ukształtowanym w sposób sprzeczny z Konstytucją RP".