Senackie komisje zarekomendowały w piątek Izbie przyjęcie trzech nowelizacji dotyczących ustaw o TK, SN i KRS bez poprawek. Senatorowie PO chcą odrzucenia tych ustaw. Posiedzenie Senatu zostało wznowione o godz. 13.

W czwartek wieczorem Sejm przyjął nowelizację jednej z ustaw o TK, dotyczącą publikacji trzech "rozstrzygnięć" z 2016 r., nowelizację nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, dotyczącą m.in. poszerzenia autonomii Izby Dyscyplinarnej SN i kwestii przejściowych związanych z reformą SN oraz nowelizację trzech ustaw - o ustroju sądów powszechnych, SN i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta ostatnia nowela dotyczy m.in. kwestii zwołania pierwszego posiedzenia KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady oraz procedury konsultacji przy odwoływaniu prezesa lub wiceprezesa sądu.

W piątek rano omawianie tych trzech nowelizacji rozpoczęły senackie komisje. Najpierw komisja ustawodawcza oraz komisja praw człowieka, praworządności i petycji 14 głosami za, przy sześciu przeciw, zarekomendowały przyjęcie bez poprawek noweli ws. publikacji orzeczeń TK. Mniejszość komisji zgłosiła wniosek o odrzucenie tej ustawy.

Następnie - już sama komisja praw człowieka, praworządności i petycji - rozpoczęła omawianie dwóch pozostałych ustaw. W przypadku nowelizacji ustawy o SN siedmiu członków komisji głosowało za rekomendacją przyjęcia tej noweli przez Senat bez poprawek, jeden był przeciw. Taki sam wynik był w głosowaniu w sprawie zarekomendowania przyjęcia bez poprawek trzeciej z nowelizacji - ustaw o ustroju sądów powszechnych, SN i KRS.

Senackie biuro legislacyjne przedstawiło propozycje kilku ewentualnych poprawek do przepisów tej drugiej i trzeciej nowelizacji, ale nie zostały one podjęte przez komisję. Biuro proponowało na przykład wykreślenie części nowelizacji odnoszącej się do ustawy o KRS - zmiana tej ustawy została dodana do nowelizacji po I czytaniu w Sejmie. W zmianie tej przewidziano, że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady - jeśli nie zrobi tego w określonym terminie I prezes SN - może zwołać najstarszy wiekiem członek Rady, będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

"Zasadne mogą być zastrzeżenia, które skądinąd były już formułowane w trakcie procesu ustawodawczego toczącego się w Sejmie, że powołane postanowienia ustawy uchwalono z pominięciem zasady trzech czytań oraz wbrew regułom determinującym dopuszczalny zakres (głębokość) poprawek" - wskazywało senackie biuro legislacyjne.

Ostatecznie komisja poparła wniosek swego przewodniczącego Roberta Mamątowa (PiS), by zarekomendować ustawę bez poprawek.

Przed południem marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że wznowienie obrad Senatu przesunięte zostało z godz. 11. na godz. 13. Izba ma się jeszcze w piątek zająć całym pakietem zmian w ustawach sądowych, czyli wszystkimi trzema nowelizacjami - po ich omówieniu przez senackie komisje.