Sędziego Trybunału Stanu wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W środę większość ta wynosiła 214. Za kandydaturą Zaborowskiego głosowało 261 posłów, przeciw było 149, zaś 16 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Nowy sędzia TS - urodzony 10 lutego 1984 r. - jest adwokatem, mediatorem i działaczem społecznym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentem studiów podyplomowych dotyczących prawa własności intelektualnej na UW oraz prawa dowodowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył też m.in. Center for American Law Studies oraz Leadership Academy for Poland. Aktualnie jest w trakcie pisania pracy doktorskiej z prawa karnego.

Mec. Zaborowski jako ekspert resortu sprawiedliwości był współautorem nowelizacji przepisów dotyczących m.in. konfiskaty rozszerzonej, odpowiedzialności karnej biegłych sądowych, przestępstwa niealimentacji oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione. "Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kilku znanych warszawskich kancelariach adwokackich, a także w polskiej ambasadzie w Rzymie, resorcie sprawiedliwości i Sejmie (...). Autor licznych opinii prawnych związanych z procesem legislacyjnym, w tym realizowanych m.in. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" - zaznaczono w uzasadnieniu kandydatury.

"Od najmłodszych lat związany z działalnością pro publico bono, w tym m.in. pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska" - dodano w tym uzasadnieniu.

Mec. Zaborowski jest zawodowym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowcą na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie prasowym oraz ochronie dóbr osobistych. Jako adwokat był m.in. pełnomocnikiem ministra Zbigniewa Ziobry w cywilnym procesie z b. szefem resortu sprawiedliwości z rządu PO Zbigniewem Ćwiąkalskim za słowa Ćwiąkalskiego o "nieprzypadkowym" zniszczeniu resortowego laptopa, gdy Ziobro pierwszy raz kierował MS.

We wtorek podczas opiniowania kandydatury przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka wiceprzewodniczący tej komisji Wojciech Wilk (PO) pytał Zaborowskiego o pojawiające się w mediach informacje na temat członkostwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. "Jestem członkiem dwóch rad nadzorczych - rady spółki PZU i spółki PKP Intercity, gdzie jestem wiceprzewodniczącym rady. Do jednej rady nadzorczej zostałem powołany w grudniu 2015 r., a do drugiej w styczniu 2016 r." - odpowiedział Zaborowski.

Ostatecznie komisja zaopiniowała we wtorek pozytywnie kandydaturę - 13 głosami za, przy braku głosów przeciw i pięciu wstrzymujących się.

Przed TS za naruszenie konstytucji lub ustawy odpowiedzialność konstytucyjną ponoszą: prezydent, premier, członkowie rządu, prezesi NBP i NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych oraz posłowie i senatorowie. TS wymierza (łącznie lub osobno) kary: utraty czynnego i biernego prawa wyborczego; zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych; utraty orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.

Zgodnie z konstytucją TS składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu; przewodniczącym TS jest I Prezes Sądu Najwyższego. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński, Mateusz Mikowski