Rozwiązania przewidziane w ustawie mają służyć m.in. implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

Uchwalone zmiany, z jednej strony, mają na celu wprowadzenie ułatwień dla stron przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, a także w komunikacji z sądem, z drugiej natomiast, mają skutkować znacznym przyspieszeniem i usprawnieniem działania sądu rejestrowego, w tym w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek.

Reforma Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje zmiany techniczne m.in. wprowadza obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Ma to zwiększyć możliwości opracowania i analizy danych zawartych w tych dokumentach.

Reklama

Ponadto, w ustawie przewidziano likwidację Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zmiana ta odciąży sądy rejestrowe.

W nowelizacji wprowadzono również obowiązek weryfikacji karalności osób powoływanych na prokurentów. Ponadto, przepisy dotyczące zakazów pełnienia niektórych funkcji (wskazanych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych) będą stosowane także do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej. Zmiany te mają wzmocnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Rozszerzeniu uległy też kompetencje kuratorów - tak, by wyeliminować sytuacje, gdy spółki odwołują zarządy po to w celu uniemożliwienia prowadzenia wobec nich postępowań sądowych.

Ustawa nakłada na Krajową Radę Notarialną obowiązek prowadzenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane mają być elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozwiązania zawarte w ustawie będą wprowadzane etapami, w zależności od tego, czy wymagają – a jeśli tak, to w jakim zakresie – zmian systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 1 marca 2020 r. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Anna Mackiewicz