Sejm zajmie się projektami zmian w regulaminie Izby, które przewidują m.in. możliwość obniżenia uposażenia parlamentarzystom w przypadku naruszenia powagi Sejmu, a także wprowadzają zasadę zwoływania posiedzeń Sejmu w cyklu trzytygodniowym.
Reklama

Projekty te były punktami spornymi; o tym, że Izba się nimi zajmie, posłowie zadecydowali w głosowaniu na początku czwartkowego posiedzenia Sejmu.

Pierwszy z projektów zmian w regulaminie - autorstwa posłów PiS - związany jest z nowelą ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która zakłada możliwość obniżenia uposażenia parlamentarzystom, którzy uniemożliwiają pracę Sejmu lub jego organów, lub naruszają swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu. Prezydium Sejmu może zdecydować o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła, w wysokości nieprzekraczającej połowy uposażenia poselskiego lub pełnej diety parlamentarnej miesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. O tym, czy poseł swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył powagę Sejmu stwierdzać będzie marszałek Sejmu.

Drugi projekt - który przedstawiło Prezydium Sejmu - dotyczy terminów odbywania posiedzeń komisji, podkomisji sejmowych oraz zespołów poselskich i związany jest z planowanym wprowadzeniem zasady zwoływania posiedzeń Sejmu w cyklu trzytygodniowym. Projektowana regulacja wprowadza zasadę, że posiedzenia komisji sejmowych odbywają się w dniach, w których nie odbywają się posiedzenia Sejmu. Zgodnie z projektem zmian, jeżeli wystąpi konieczność zwołania posiedzenia komisji w dniu, w którym odbywa się posiedzenie Sejmu, będzie się ono mogło odbyć tylko wówczas, gdy marszałek Sejmu wyrazi na to zgodę.

Izba podjęła również decyzję w głosowaniu, że będzie debatować nad poselskim projektem uchwały ws. zmiany regulaminu Sejmu, który dostosowuje go do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Nowelizacja o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Projekt zmiany Regulaminu Sejmu - umożliwiający wybór 15 członków KRS - poparła w czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich. Posłowie będą dokonywać wyboru spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Projekt modyfikacji sejmowego regulaminu uwzględnia w jego zapisach zmiany dotyczące wyboru członków KRS. W związku z tym w regulaminie ma znaleźć się odesłanie do zmienionych zapisów ustawy o KRS. W projekcie przesądzono, iż sejmową komisją ustalającą listę kandydatów do Rady, będzie komisja sprawiedliwości i praw człowieka.