Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r. "Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł otrzymać z budżetu państwa dotację na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych (udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wobec poszczególnych świadczeniodawców w danym zakresie) – do 1 mld zł."

Projekt przewiduje, że minister finansów i rozwoju będzie mógł przekazać z budżetu państwa (w formie dotacji celowej) do 200 mln zł do Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań w obszarze gospodarki morskiej.

Minister finansów i rozwoju będzie mógł przekazać środki z budżetu państwa do działu administracji państwowej +Gospodarka Morska+ na realizację zadań w tym obszarze – do wysokości 200 mln zł. Minister budownictwa i infrastruktury będzie mógł przekazać z budżetu państwa dodatkowe środki (ponad kwotę określoną w ustawie budżetowej na 2017 r.) na Fundusz Termomodernizacji i Remontów – do wysokości 180 mln zł - wyjaśniono w komunikacie.

Reklama

Ponadto z budżetu będzie można przekazać do 100 mln zł (w formie dotacji celowej) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradobicia.

Dodatkowe pieniądze (do 79 mln zł) będzie można też przekazać na zakup nieruchomości dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. "Wszystkie zadania zostaną sfinansowane z oszczędności w rezerwach celowych budżetu państwa" - dodano.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

edytor: Jacek Ensztein