Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej pozytywnie zaopiniowała w środę cztery kandydatury do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli przedstawione przez prezesa Izby.

Pozytywne opinie dla marszałka Sejmu komisja wystawiła dr. hab. Piotrowi Stecowi, dr. Mariuszowi Piotrowskiemu, Tomaszowi Sobeckiemu i Markowi Zająkale.

Stec jest dziekanem wydziału prawa Uniwersytetu Opolskiego, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym porównawczym. Jako ekspert MSZ i MKDiN uczestniczył m.in. w pracach nad deklaracją UNESCO w sprawie dóbr kultury przemieszczonych w związku z II wojną światową.

Piotrowski, autor ponad 230 publikacji, w tym podręczników prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego, jest wykładowcą akademickim; zdał egzaminy sędziowski i radcowski.

Wykładowcą jest także absolwent KUL Tomasz Sobecki, wieloletni pracownik NIK, obecnie radca prezesa Izby i członek komisji rozstrzygającej zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych. Pracę w NIK rozpoczynał w delegaturze w Bydgoszczy, a dotychczas przeprowadził samodzielnie ponad 70 kontroli. Jest adwokatem i radcą prawnym.

Wieloletnim pracownikiem NIK jest też Marek Zająkała, zatrudniony w niej od 1992 r., w latach 2007-11 był wiceprezesem Izby. W latach 2005-07 był wiceministrem obrony, a od 1991 do 1992 kierował jednym z departamentów BBN. Z wykształcenia polonista był współzałożycielem NZS, współorganizował strajki na uczelniach; po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Kolportował ulotki, redagował podziemne wydawnictwa.

Kolegium NIK jest organem realizującym zasadę kolegialności NIK. Do jego kompetencji należą zatwierdzanie i uchwalanie najważniejszych dokumentów, które NIK ma obowiązek przedłożyć Sejmowi. Zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium wydaje też opinię w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów, a także wnioski dotyczące rozpatrzenia przez Sejm problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne.

W skład Kolegium wchodzą prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. Zgodnie z ustawą jest to siedmiu przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych i siedmiu dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radców prezesa Izby, spośród których prezes wyznacza sekretarza. Kadencja członka kolegium NIK trwa trzy lata.