Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach


Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, podała Kancelaria Prezydenta.
"Podstawowym celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz dokonanie zmian niezbędnych z punktu widzenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE" - czytamy w informacji.
W przedmiotowej ustawie uregulowano m.in. problematykę:
a) uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i wykonywania tego zawodu;
b) organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów;
c) działalności firm audytorskich, w tym ich organizacji, oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa;
d) sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym biegłych rewidentów oraz jednostkami zainteresowania publicznego oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym w jednostkach zainteresowania publicznego;
e) tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, podano także.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat z tytułu nadzoru nad firmą audytorską oraz zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
(ISBnews)