Reklama

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w lutym i w analogicznym miesiącu przed rokiem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż przed miesiącem i w lutym ostatnich ośmiu lat.

Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są korzystne, lepsze niż w lutym, ale gorsze niż analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.

W przypadku jednostek handlu detalicznego oceny koniunktury są pozytywne i najlepsze od sierpnia 2008 r.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia w marcu oceniają koniunkturę optymistycznie, podobnie jak w lutym i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.

Oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są korzystne, zbliżone do opinii formułowanych od grudnia 2016 r. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są lepsze od sygnalizowanych w lutym oraz w analogicznym okresie ostatnich ośmiu lat.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) ukształtował się w marcu na poziomie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem - od czterech miesięcy jego wartości są nieco wyższe od średniej długookresowej.

Informacje zebrane w marcu br. wskazują, że 66,3 proc. przedsiębiorstw w przemyśle i 41,6 proc. w budownictwie planuje inwestycje w 2017 roku. W marcu 2016 r. inwestycje na 2017 r. przewidywało 45,6 proc. jednostek przemysłowych i 31,8 proc. budowlano-montażowych.

W marcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie plus 6,4 (plus 4,5 w lutym), w budownictwie na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem minus 6,8).

Prognozy produkcji budowlano-montażowej oraz portfela zamówień są optymistyczne, lepsze od przewidywań formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym ukształtował się w marcu na poziomie plus 6,2 (plus 4,6 w lutym), a w handlu detalicznym na plus 9,2 (plus 7,0 w lutym). Diagnozy sprzedaży są najmniej korzystne od listopada 2016 r., jednak odpowiednie prognozy są optymistyczne, najlepsze od maja 2008 r.

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 31,4 (przed miesiącem plus 28,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 34,6 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 3,3 proc. (w lutym odpowiednio 31,0 proc. i 2,8 proc.). (PAP)