Jest to wpłacenie do banku określonej kwoty pieniędzy na określony z góry okres oraz na ustalony z góry procent, a następnie odebranie tej kwoty powiększonej o odsetki po upływie ustalonego terminu.

Przeciętne oprocentowanie lokat terminowych, uwzględniając wpływ podatku, jest niewiele wyższe od inflacji. Ze względu na wysokość dochodów z odsetek nie jest to atrakcyjny sposób lokowania pieniędzy, tym bardziej że musimy czekać do końca okresu umowy, aby je wypłacić, w przeciwnym razie utracimy narosłe odsetki. Jeśli zatem zajdzie sytuacja, w której będziemy zmuszeni wypłacić pieniądze z lokaty terminowej, otrzymamy odsetki znacznie obniżone lub w ogóle ich nie otrzymamy.

Oprocentowanie w ofercie banków może być podawane jako oprocentowanie stałe lub zmienne.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Lokaty bankowe gwarantują z góry znaną stopę zwrotu i wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednak zyski, szczególnie po wprowadzeniu 19-procentowego podatku (tzw. podatek Belki) i kolejnych obniżkach bankowych stóp procentowych, są niskie.

Oprocentowanie stałe utrzymywane jest na tym samym poziomie przez cały okres trwania lokaty. Oprocentowanie zmienne zależy od stawki bazowej banku, która może ulec zmianie w związku ze zmianą sytuacji na rynku pieniężnym (np. wzrost inflacji) lub zmianą polityki banku. Stawki oprocentowania stałego i zmiennego różnią się od siebie. Różnica ta zależy od polityki ustalającego oprocentowanie banku.

Oprocentowanie stałe jest korzystne w przypadku prognoz zapowiadających obniżanie się inflacji. W okresie niestabilnej sytuacji pieniężnej, kiedy występują duże wahania inflacyjne, lepiej skorzystać z oprocentowania zmiennego. Banki, nie chcąc stracić klienta, będą musiały odpowiednio regulować wysokość oprocentowania.

Robert Olesiński

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.).