statystyki

Prawo

Skarb Państwa

wróć do działu: Prawo »

W świetle prawa polskiego Skarb Państwa (SP) jest szczególną osobą prawną, która w stosunkach cywilnoprawnych jest dysponentem mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Jest on podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą tego rodzaju mienia. SP działa przez jednostki organizacyjne państwa. Szczególną rolę w zakresie jego reprezentacji odgrywa Minister Skarbu Państwa. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie zbiorczej ewidencji majątku SP oraz ewidencji podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych SP lub do działania w imieniu SP. Wykonuje również uprawnienia wynikające z praw majątkowych SP, w szczególności w zakresie praw z akcji i udziałów, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, a także w stosunku do mienia pozostałego po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej lub przypadającego na skutek likwidacji spółki z jego udziałem (chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej).
Istotne znaczenie ma również Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Jej zadaniem jest zastępstwo procesowe SP oraz zapewnienie mu obsługi prawnej. Prokuratoria Generalna działa niezależnie od Ministerstwa Skarbu Państwa, ale ten minister sprawuje nad nią nadzór. Pełni ona funkcję instytucjonalnego radcy prawnego SP. Jest niezależna w zakresie działań podejmowanych w ramach zastępstwa oraz co do treści wydawanych opinii.

Monika Burzyńska

Podstawa prawna
* Art. 33 i 34 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. nr 169, poz. 1417 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. nr 106, poz. 493 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty