statystyki

Prawo

ratyfikacja umowy (międzynarodowej)

wróć do działu: Prawo »

Zatwierdzenie zawartej umowy międzynarodowej (traktatu, konwencji, porozumienia) przez uprawniony do tej czynności organ danego państwa – strony umowy międzynarodowej. W Polsce czynności ratyfikacji dokonuje Prezydent RP. Jednak wcześniej zgodę na ratyfikację wyraża parlament.

Dotyczy to umów międzynarodowych w sprawach:

* pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
* wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
* członkostwa RP w organizacji międzynarodowej,
* znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
* uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.

W przypadku umowy międzynarodowej, przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, przewidziany jest specjalny tryb ratyfikacji:

* w drodze ustawy przyjętej przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ustawowej liczby senatorów lub
* w drodze referendum ogólnokrajowego.

Umową taką był Traktat Akcesyjny z 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, przyjęty w referendum.
Ratyfikacja oznacza także wprowadzenie danej umowy międzynarodowej do krajowego porządku prawnego, które następuje ostatecznie po publikacji w Dzienniku Ustaw.

PRZYKŁAD
Akt ratyfikacji przez Prezydenta najczęściej wyrażony jest następującą formułą zapisywaną zwyczajowo na końcu aktu: Po zaznajomieniu się z powyższym traktatem (umową, konwencją itp.), w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
– będzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Michał Culepa

Podstawa prawna
* Art. 91 ust. 1, art. 133 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty