Jest określonym w umowie o pracę miejscem wykonywania obowiązków służbowych.

Według wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r. (I PKN 350/00, OSNP 2003/2/36), miejscem świadczenia pracy nie musi być lokal, pomieszczenie czy posesja mające stały adres i znajdujące się w jednej miejscowości. W wyroku z 1 kwietnia 1985 r. (I PR 19/85, OSP 1986, poz. 46) SN uznał, że miejscem pracy jest stały punkt w znaczeniu geograficznym lub pewien obszar, strefa określona granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić świadczenie pracy. Miejsce pracy, według SN, nie musi być wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne, ponieważ nie zawsze wiąże się to z pojęciem siedziby zakładu pracy czy pracodawcy.

Związanie z rodzajem pracy

Musi być jednak ściśle związane z rodzajem wykonywanej pracy. Czasem pracownik, wykonując swoje zadania, musi przemieszczać się np. z jednego miasta do innego. W związku z tym miejsce pracy może obejmować pewną zamkniętą przestrzeń poza granicami administracyjnymi jednej miejscowości. Określenie miejsca pracy w umowie o pracę w taki dość umowny sposób mogłoby jednak prowadzić do nadużyć i obchodzenia przepisów o podróżach służbowych, a tym samym przerzucaniu kosztów pracy na pracownika.
Sąd Najwyższy stwierdził zatem, że miejsce pracy powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania swoich zadań, wliczając w to dojazd do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej normy czasu pracy.

Ważny element umowy o pracę

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Umowa o pracę powinna określać m.in. miejsce wykonywania pracy. Brak tego elementu w umowie o pracę nie powoduje jednak, że staje się ona nieważna, a miejsce pracy ustala się na podstawie okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy oraz wynikających z charakteru zatrudnienia.

Zmiana miejsca wykonywania pracy

Miejsce pracy nie powinno być dowolnie i jednostronnie zmieniane. Może być jednak zmienione na mocy porozumienia stron, np. w formie aneksu do umowy. Nowe ustalenia nie muszą być wprowadzane na piśmie, chociaż dla celów dowodowych byłoby to najbezpieczniejsze.
Jeżeli pracownik nie zgodzi się na wprowadzenie do umowy o pracę zmiany miejsca pracy na podstawie porozumienia stron, wówczas pracodawca może tego dokonać na podstawie wypowiedzenia zmieniającego. W taki sam sposób można będzie zmienić postanowienia dotyczące miejsca wykonywania pracy, jeżeli w umowie było ono bardzo wąsko określone, np. z podaniem nazwy ulicy w danej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy zatrudniający pracownika.

Izabela Rakowska-Boroń

Podstawa prawna
Art. 22 par. 1, art. 29 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).