Gabinet Tadeusza Mazowieckiego powstał we wrześniu 1989 roku i był pierwszym niekomunistycznym rządem Polski po drugiej wojnie światowej. 65 procent ankietowanych uznało, że największą zasługą tego rządu była zmiana ustroju politycznego i demokratyzacja, a 61 procent - reforma samorządowa. 41 procent respondentów uznało za zasługę rządu Mazowieckiego wprowadzenie planu Balcerowicza i rozpoczęcie reform gospodarczych.

Politykę gospodarczą rządu krytycznie oceniło 26 procent uczestników sondażu

48 procent respondentów uważa, że po utworzeniu gabinetu Mazowieckiego należało włączyć wszystkie grupy społeczne w budowę demokratycznego państwa. 33 procent uznało natomiast, że trzeba było wtedy doprowadzić do rozliczenia dawnego systemu i jego funkcjonariuszy. Jak podkreśla CBOS, przez 5 ostatnich lat o 10 punktów procentowych wzrósł odsetek Polaków przekonanych, że Mazowiecki powinien był dążyć do rozliczenia komunizmu. O 14 punktów procentowych spadł natamiast odsetek przekonanych, że najlepszą strategią było wówczas dążenie do porozumienia ponad podziałami. Sondaż przeprowadzono w dniach 6 - 12 lutego na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1020 osób.