Wchodząca w życie 7 listopada 2019 r. nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego może sprawić, że sądy będą zmuszone stwierdzać obowiązek zapłaty nieistniejących wierzytelności, a pozwani będą mogli podjąć obronę dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego.
Zgodnie z nowym art. 2031 par. 1 k.p.c. podstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, chyba że wierzytelność pozwanego jest niesporna lub uprawdopodobniona dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego. Pozwany nie może zatem powołać się na każde potrącenie, lecz tylko na takie, w którym jego wierzytelność nie była sporna, istnieje dokument pochodzący od innego podmiotu potwierdzający wierzytelność lub obydwie wierzytelności pochodzą z tego samego stosunku prawnego (np. z jednej umowy).
Zamiar ukrócenia nadużyć