Nie mam jeszcze 26 lat. Mam umowę na czas nieokreślony i nie złożyłam pracodawcy oświadczenia o niepobieranie zaliczek na podatek. Czy będę miała zwrócone te pieniądze? Czy pracodawca musi dostać ode mnie takie oświadczenie, żeby nie potrącać zaliczek na PIT?
W 2019 r. złożenie oświadczenia jest warunkiem niezbędnym do zastosowania przez pracodawcę zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Jeśli pracownik nie złożył (nie złoży) takiego oświadczenia, pracodawca oblicza i potrąca zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast pracownik będzie uprawniony do zwrotu nadpłaty podatku po złożeniu rocznego zeznania podatkowego. W 2020 r. takie oświadczenie nie będzie już wymagane, ponieważ pracodawca będzie z mocy prawa stosował zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (chyba że podatnik złoży pracodawcy wniosek o pobór zaliczek bez stosowania tego zwolnienia).
Pracownik kończy 12 września br. 26 lat. Wypłata wynagrodzenia za wrzesień jest 26 września. Czy potrącić mu zaliczkę na podatek dochodowy, czy może dalej stosować zwolnienie z podatku? Jak to wpłynie na jego rozliczenie roczne, jeśli za wrzesień zastosuję zwolnienie? Czy podatnik będzie musiał dopłacić podatek?
Pracownik jest uprawniony do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wyłącznie w odniesieniu do przychodu otrzymanego do dnia ukończenia 26. roku życia. W omawianym przypadku wynagrodzenie za wrzesień uzyska on 26 września, a więc po ukończeniu 26. roku życia. Oznacza to, że pracodawca, wypłacając wynagrodzenie za wrzesień, powinien obliczyć i potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. Gdyby zaliczka nie została mimo to pobrana, pracownik będzie zobowiązany do wyrównania różnicy i dopłaty podatku w 2020 r. na etapie rozliczenia rocznego.
Czy za okres stosowania zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT powinny zostać wykazane w informacji PIT-11 koszty uzyskania przychodów? Z jednej strony pracownik miał przecież do nich prawo, z drugiej jednak, skoro nie została pobrana zaliczka na podatek, to nie zostały też zastosowane koszty. Czy więc powinny być wykazane?
W informacji PIT-11 powinny zostać wykazane wyłącznie te koszty uzyskania przychodu, które zostały uwzględnione dla potrzeb obliczenia faktycznie pobranej zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli w danym miesiącu pracownik korzystał ze zwolnienia i pracodawca nie obliczał i nie pobierał zaliczki na podatek, to w informacji PIT-11 nie uwzględnia się kosztów uzyskania za ten miesiąc. ©℗