Jak mówiła posłanka sprawozdawczyni Barbara Dziuk (PiS), nowelizacja ma dostosować przepisy krajowe do regulacji Unii Europejskiej i przewiduje "nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości". Wnosząc o przyjęcie nowelizacji, posłanka podkreśliła, że "projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego, który jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego"

Na pytania i wątpliwości posłów odpowiadała podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk, która zaznaczyła, że proponowane w nowelizacji zmiany pozwolą na stworzenie harmonogramu wprowadzenia technologii 5G. "Pozwoli rządowi na skuteczne wyegzekwowanie od regulatora realizacji obowiązków wynikających z przepisów unijnych" - dodała. Jednocześnie stwierdziła, że "nie można tym przepisom zarzucić, że godzą w kompetencje prezesa UKE. Konsultowaliśmy te zmiany z KE, która nie miała zastrzeżeń”.

"Ta ustawa daje narzędzia do tego, aby przedstawić jak i kiedy planujemy wprowadzić technologię 5G" - powiedziała wiceminister cyfryzacji.

Posłowie złożyli 5 poprawek. Jedną - PiS, pozostałe cztery złożył przedstawiciel koalicji PO-KO. Wątpliwości strony opozycyjnej wzbudziły m.in. rozwiązania dotyczące prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w opinii wnioskodawców proponowane w projekcie zapisy mogą ograniczyć jego kompetencje, co z kolei stwarza niebezpieczeństwo naruszenia unijnej dyrektywy o niezależności urzędów regulacyjnych.

Projekt skierowano do dalszych prac w połączonych komisjach: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Rządowych projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, przewiduje rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, wprowadzenie przepisów umożliwiających zmianę przeznaczenia pasma 700 MHz oraz usprawnienie postępowania związanego z rezerwacją częstotliwości.

Projekt modyfikuje zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w tym w szczególności wprowadzić dodatkowy warunek odmowy dokonania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) takiego przedłużenia (chodzi o sytuację, w której uniemożliwiałoby to realizację zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej lub wiążących Polskę umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami). Nowelizacja umożliwia prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.