Senackie komisja ponownie rozpatrywały obie ustawy w związku z tym, że podczas środowej debaty w Senacie wniosek o odrzucenie przepisów złożył senator Piotr Florek (PO).

"Przepisy tej ustawy nie wnoszą nic specjalnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nie ma takich zagrożeń, nie ma takiego niebezpieczeństwa, żebyśmy musieli się bać. Dlatego składam wniosek o odrzucenie ustawy, bo moim zdaniem nie tędy droga" - mówił wówczas Florek uzasadniając wniosek o odrzucenie ustawy. Wcześniej obie komisje wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ustawa rozszerza kompetencje Straży Marszałkowskiej przyznając jej m.in. zadania polegające na: prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń i wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.

Ustawa zmienia także status zatrudnienia strażników marszałkowskich z pracowniczego (obecnie są pracownikami zatrudnionymi na podstawie przepisów prawa pracy), na status służby na podstawie mianowania, tak jak funkcjonariusze innych służb mundurowych.

Zgodnie z ustawą do zadań Straży Marszałkowskiej należy także m.in.:- ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu, w tym przy użyciu urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku; - konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów. Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej wykonując zadania – w myśl ustawy – może m.in.: - wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa; - legitymować; - dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży.

Przy wykonywaniu zadań funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej przysługuje prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Na etapie prac sejmowych usunięto dwa artykuły znajdujące się w pierwotnie zgłoszonym projekcie, a które wzbudzały kontrowersje. Chodzi o zapisy, który umożliwiały Straży Marszałkowskiej - na polecenie Marszałka Sejmu - pełnienie ochrony posłów i senatorów również poza terenami i obiektami parlamentu w przypadku uzasadnionego zagrożenia ich życia lub zdrowia. Drugi zapis, z którego zrezygnowano, stanowił, że Straż Marszałkowska przy wykonywaniu swoich zadań w szczególnie uzasadnionych przypadkach może korzystać z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami, a osoby te mogłyby za taką pomoc otrzymać jednorazowe wynagrodzenie wypłacane ze środków będących w dyspozycji Kancelarii Sejmu.

Ustawa przewiduje wzrost zatrudnienia w SM o 120 etatów dla funkcjonariuszy i o 10 etatów dla pracowników cywilnych. Obecnie SM liczy 160 pracowników.

Przepisy dotyczące Straży Marszałkowskiej znajdują się obecnie w obowiązującej od lutego ustawie o Służbie Ochrony Państwa.(PAP)

autor: Krzysztof Markowski