Regulacja przewiduje iż lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia.

"Mamy możliwość spowodowania wreszcie ujednoliconej opieki w całym kraju, w obrębie opieki podstawowej i mamy możliwość ujednolicenia również zakresu kompetencji" – wskazał Król.

Celem zmian, jak podkreślił, jest wprowadzenie opieki skoncentrowanej na pacjencie i jego potrzebach zdrowotnych. Drugim elementem, jak zaznaczył, jest zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Istotne ma być też skoordynowanie i zintegrowanie leczenia na różnych poziomach opieki zdrowotnej.

Waldemar Kraska (PiS) – jako sprawozdawca senackiej komisji zdrowia – mówił w czwartek, że POZ powinna być fundamentem systemu ochrony zdrowia. W środę komisja bez poprawek przyjęła uchwaloną przez Sejm pod koniec października ustawę. "Doświadczenia wielu krajów pokazują, że rozwinięta i zorganizowana podstawowa opieka zdrowotna jest w stanie zaspokoić ponad 90 proc. potrzeb zdrowotnych populacji; również w Polsce powinna być fundamentem systemu opieki zdrowotnej. Ma ku temu predyspozycje i potrzebny potencjał" – przekonywał Kraska.

Nowy POZ – jak mówił - oparty będzie w dużej mierze na medycynie rodzinnej, ale – jak zaznaczył - nie jest zamknięty na inne specjalizacje.

Tomasz Grodzki (PO) wskazywał, że założenia brzmią zachęcająco, ale szczegóły nie są doskonałe. "Nie wiemy jakie pieniądze zostaną przeznaczone na dodatki do nakładów kapitacyjnych i na pilotaż" – ocenił. Dodał, że pojawiają się także sygnały o możliwych brakach położnych. Zapowiedział głosowanie przeciwko ustawie w obecnym kształcie. Głosowanie zaplanowano pod koniec posiedzenia Senatu.

Zgodnie z ustawą, docelowo lekarzem POZ będzie specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Ze względu na niedobór lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej, zaproponowano, by lekarzem POZ był również lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub w dziedzinie chorób wewnętrznych (I lub II stopnia lub tytuł specjalisty), który rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ przed końcem 2024 r. W POZ będą także mogli pracować pediatrzy.

W myśl ustawy, o postępowaniu terapeutycznym będzie decydował lekarz POZ - to on, jak wskazuje resort zdrowia - będzie przewodnikiem pacjenta po systemie opieki zdrowotnej. Z tego też powodu lekarz POZ ma współpracować z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Nowe przepisy mają zapewnić pacjentom profilaktyczną opiekę zdrowotną, adekwatną do ich wieku i płci, a także badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki. Lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia

Ustawa wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora administracyjnego. Do jego zadań będzie należała organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. udzielanie pacjentowi informacji o tym procesie).

POZ będzie finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej mają pojawić się: budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (dodatkowe środki, przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) oraz dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

Wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego POZ będzie poprzedzone pilotażem, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r. Po jego zakończeniu warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa NFZ. Do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań, POZ będzie finansowana na dotychczasowych zasadach (stawka kapitacyjna). (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl