Wyjaśniono, że projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

"Celem Projektu jest efektywny, spełniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowany proces udzielania zamówień publicznych w Polsce. Projekt obejmuje elektronizację nowych usług, a także poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych" - napisano.

W wyniku realizacji projektu powstanie centralna Platforma e-Zamówień oraz standard komunikacji. Dzięki temu na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia będą miały zastosowanie elektroniczne środki komunikacji i wymiany informacji.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że Platforma e-Zamówienia zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce umożliwiając skuteczne i efektywne sprawowanie funkcji nadzorczych i sprawozdawczych. Planowana jest bowiem funkcjonalność zbierania i udostępniania danych dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych z portali oferujących e-usługi w tym obszarze.

"Projekt uwzględnia rozwiązania i obowiązki nałożone na państwa członkowskie UE zaimplementowane w obowiązujących przepisach i dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych.