statystyki

Prawo

rzecznik patentowy

wróć do działu: Prawo »

Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Jest to zawód zaufania publicznego. Aby zostać rzecznikiem patentowym, trzeba odbyć aplikację rzecznikowską i zdać egzamin.

Sprawy własności przemysłowej
Są to:

- uzyskiwanie, zachowanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się o przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych,
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji w powyższym zakresie.

Cena obsługi
Opłaty za czynności rzeczników patentowych, wykonujących zawód w kancelariach patentowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustala umowa z klientem.
Rzecznik patentowy, podobnie jak adwokat i radca prawny, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Kto może być rzecznikiem
Na listę rzeczników patentowych może być wpisany, kto:

- posiada obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
- jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
- ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze,
- odbył aplikację rzecznikowską i złożył egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną.

Od wymogu odbycia aplikacji rzecznikowskiej można zwolnić, w całości lub odpowiedniej części, osobę, która wykaże, że posiada określoną wiedzę lub praktykę w sprawach własności przemysłowej, przydatną do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych, która reprezentuje jej członków i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego w granicach interesu publicznego oraz dla jego ochrony.

Katarzyna Rychter

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. nr 49, poz. 509 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty