statystyki

Prawo

rękojmia za wady

wróć do działu: Prawo »

Dodatkowa, obok gwarancji, ochrona kupującego w przypadku wad towaru.
Rękojmia za wady fizyczne – odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego w sytuacji, gdy rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił on kupującego, bądź jeżeli rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
Rękojmia za wady prawne – odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego, jeśli sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej.

Rękojmia a odpowiedzialność
Przepisy regulujące rękojmię, zawarte w kodeksie cywilnym, odnoszą się wyłącznie do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku sprzedaży konsumenckiej mamy do czynienia z uprawnieniami wynikającymi z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez rok, a w przypadku wad budynku – przez 3 lata, od chwili wydania rzeczy kupującemu.

Uprawnienia z tytułu rękojmi
Z tytułu rękojmi kupujący może żądać:

- odstąpienia od umowy,
- obniżenia ceny,
- wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,
- naprawy.

Od umowy nie można odstąpić w sytuacji, gdy sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie (takie odstąpienie odbywa się poprzez zwrot pieniędzy za zwrotem towaru). Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne (wada istotna uniemożliwia kupującemu normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem).
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeśli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Rękojmia a gwarancja
Kupujący ma prawo wyboru między rękojmią za wady fizyczne rzeczy a gwarancją. Dokonany wybór jest wiążący tylko w stosunku do konkretnej wady, jeśli pojawi się kolejna wada towaru, klient znowu ma prawo wybrać, co jest dla niego korzystniejsze – rękojmia czy gwarancja.

PRZYKŁAD
Właściciel sklepu z materiałami budowlanymi zaopatrzył się w hurtowni w lakiery do podłóg. Puszki z lakierem były zapakowane w zbiorcze, kartonowe opakowania, na których była umieszczona data trwałości lakieru. Po rozpakowaniu kartonów okazało się, że okres trwałości widniejący na poszczególnych puszkach jest krótszy niż na zbiorczym opakowaniu. Właściciel sklepu może więc, na podstawie rękojmi, domagać się wymiany lakieru na świeższy lub obniżenia ceny. Gdyby hurtownik zbyt długo ociągał się z wymianą, możliwe jest również odstąpienie od umowy – czyli zwrot towaru za zwrotem pieniędzy.

Ewa Usowicz

Podstawa prawna
* Art. 556–576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Prawo na co dzień

p »

Prawo dla specjalisty

p »

Reklama