Według noweli, nadzór nad Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Urzędem Zamówień Publicznych (UZP), Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz PKO BP będzie sprawował "minister właściwy ds. gospodarki". Zmiana ma ułatwić realizację tzw. planu Morawieckiego.

Nowela - jak przypomina kancelaria prezydencka - rozszerza także skład Komisji Nadzoru Finansowego o ministra właściwego do spraw gospodarki lub jego przedstawiciela.

"Wraz z przeniesieniem kompetencji na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki wszelkie zasoby osobowe, rzeczowe oraz finansowe pozostające dotychczas odpowiednio w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Finansów zostaną przejęte przez ministra właściwego do spraw gospodarki" - wyjaśniła Kancelaria Prezydenta RP.

W kwietniu, na bazie dotychczasowej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe, utworzony został Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który ma integrować takie instytucje jak m.in.: KUKE, BGK, PARP, PAIiIZ oraz ARP. Fundusz ma być polskim bankiem rozwoju finansującym realizację "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" - nazywanego też planem Morawieckiego, od nazwiska pomysłodawcy - wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Celem nowelizacji jest przekazanie pod nadzór ministra rozwoju agencji i instytucji, które odpowiadają za kwestie rozwoju gospodarki. Nadzór ten pozwoli na skoordynowane działanie grupy tych instytucji. Dotychczas KUKE znajdowała się w nadzorze ministra finansów, UZP w nadzorze premiera, a wymienione spółki skarbu państwa - w nadzorze ministra skarbu.

Nowe przepisy zakładają również zmiany w zakresie sposobu powoływania rady nadzorczej i zarządu BGK - uwzględnienie ministra rozwoju w zarządzaniu BGK z uwagi na istotną rolę, jaką BGK pełni w realizacji programów wspierających rozwój gospodarczy.

Zmiany mają przyczynić się do realizacji tzw. planu Morawieckiego, czyli strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszego kraju na najbliższe 25 lat. Żeby doprowadzić do bardziej solidarnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, plan ma tworzyć warunki do inwestowania nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach.

Celem planu jest pobudzenie polskiej przedsiębiorczości i stworzenie mocnych impulsów do rozwoju m.in. poprzez mobilizowanie kapitału do udziału w dużych przedsięwzięciach przemysłowych. (PAP)