W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji praw człowieka w Katarze. Posłowie podkreślają, że państwo z Zatoki Perskiej wygrało przetarg na organizację mistrzostw świata FIFA przy wiarygodnych zarzutach o przekupstwo i korupcję.

Posłowie PE ubolewają też nad śmiercią oraz obrażeniami tysięcy migrantów pracujących głównie w sektorze budowlanym, którzy pomagali krajowi w przygotowaniach do turnieju. Opisują korupcję w FIFA jako "szalejącą, systemową i głęboko zakorzenioną", zaznaczają też, że proces przyznawania Katarowi organizacji mistrzostw świata w 2010 roku nie był przejrzysty i nie zawierał odpowiedzialnej oceny ryzyka, a także podkreślają, jak FIFA poważnie zaszkodziła wizerunkowi i integralności światowej piłki nożnej.

Parlament wzywa kraje UE, zwłaszcza te, które posiadają duże krajowe ligi piłkarskie, takie jak Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, do wywarcia presji na UEFA i FIFA w celu przeprowadzenia fundamentalnej reformy FIFA. Obejmowałoby to wprowadzenie demokratycznych i przejrzystych procedur przy przyznawaniu organizacji mistrzostw świata oraz ścisłe wdrożenie kryteriów praw człowieka i zrównoważonego rozwoju dla krajów goszczących.

Aby chronić sportowców i kibiców oraz położyć kres próbom poprawy wizerunku poprzez sport, międzynarodowe imprezy sportowe nie powinny być przyznawane krajom, w których łamane są prawa podstawowe i prawa człowieka, oraz w których powszechna jest systematyczna przemoc ze względu na płeć.

W związku z tym, że szacuje się, że ponad 2 miliony obcokrajowców stanowi około 94% siły roboczej w tym kraju, rezolucja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według Międzynarodowej Organizacji Pracy, rząd Kataru zwrócił 320 milionów dolarów ofiarom nadużyć płacowych poprzez tak zwany "Fundusz wsparcia i ubezpieczenia pracowników". Posłowie żałują jednak, że wielu pracowników w Katarze i ich rodziny zostały wyłączone z jego zakresu i wzywają do rozszerzenia funduszu o wszystkich poszkodowanych od czasu rozpoczęcia prac związanych z mistrzostwami świata, obejmując również śmierć pracowników i inne przypadki łamania praw człowieka.

Wzywają również FIFA do wniesienia wkładu do kompleksowego programu naprawczego dla rodzin pracowników jako rekompensaty za warunki, w jakich się znaleźli.

Uznając istotny wkład pracujących migrantów w gospodarkę Kataru oraz w mistrzostwa świata 2022, Parlament wzywa władze katarskie do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w sprawie śmierci pracowników oraz do wypłacenia odszkodowań rodzinom, w przypadku śmierci spowodowanej warunkami pracy. Popiera również niedawne wysiłki Kataru na rzecz poprawy warunków i praw pracowników, które zostały podniesione przez społeczność międzynarodową, ale wzywa do pełnego wdrożenia przyjętych reform.

Posłowie ubolewają nad nadużyciami popełnianymi przez władze kraju wobec społeczności LGBTQ+. Obejmuje to wykorzystanie przepisów krajowych, które pozwalają na tymczasowe zatrzymanie osób LGBTQ+ bez postawienia zarzutów lub procesu na okres do sześciu miesięcy. W rezolucji wzywa się również Katar do wzmocnienia środków na rzecz równości płci, w tym do zniesienia pozostałości kurateli dla kobiet, przy jednoczesnym wzmożeniu wysiłków na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet na formalnym rynku pracy.

Z Strasburga Łukasz Osiński (PAP)