Rząd jest zdeterminowany, by od 1 stycznia rozpocząć proces likwidacji ministerstwa skarbu - powiedziała premier Beata Szydło na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Podkreśliła, że prace nad projektami idą zgodnie z planem.

Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało dwa projekty ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz ustawę przepisy wprowadzające do tejże ustawy, które przewidują likwidację tego resortu oraz opisują nowe zasady zarządzania mieniem państwowym.

"Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego RM ten projekt będzie debatowany i jeżeli Komitet stały go przyjmie, na najbliższym posiedzeniu rady ministrów również będzie omawiany i wtedy trafi do Sejmu. Jesteśmy tutaj zgodnie z tym planem, który omawialiśmy, zdeterminowani, ażeby od 1 stycznia nastąpił ten zakładany proces (likwidacji - PAP) ministerstwa skarbu" - mówiła premier na konferencji prasowej.

Jak podkreśliła, projektowane przepisy powołają nowy podmiot do koordynacji prac spółek skarbu państwa.

"Chcę też przypomnieć, że my mówimy nie tylko w tym projekcie ustawy o likwidacji samego ministerstwa skarbu i nowym nadzorze właścicielskim, mówimy też o bardzo ważnych rzeczach dotyczących uporządkowania naboru do rad nadzorczych kandydatów, wyłaniania zarządów spółek i wreszcie kontroli wydawania środków, szczególnie tych, które przeznaczane są na różnego rodzaju usługi zewnętrzne, np. marketingowe" - dodała Beata Szydło.

Projekt MSP zakłada, że po likwidacji tego resortu kompetencje do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa przypadną Prezesowi Rady Ministrów. Prezes RM będzie mógł - z kolei - upoważnić wskazane przez siebie organy do wykonywania tych uprawnień. Przewiduje on również utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako ciała doradczego, zapewniającego Prezesowi Rady Ministrów kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

Kluczową zmianą ma być bowiem "znacząca korekta mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa".

Nowy system kładzie nacisk na koordynację nadzoru właścicielskiego oraz określenie wspólnych zasad zarządzania mieniem państwowym, z podkreśleniem zasady, że mienie to służy przede wszystkim realizacji zadań publicznych. Zmianie ulec ma model zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa. Przewiduje się rezygnację z pojęcia „prywatyzacja” i rezygnację z prywatyzacji bezpośredniej. Według autorów w tym zakresie ustawa zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych.

Nowe przepisy określą również wymagania dla członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Zakładają też wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi Prezesa Rady Ministrów.

W efekcie autorzy liczą na długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa, wzmocniony nadzór właścicielski - wyższe standardy nadzoru właścicielskiego, zarówno w obszarze doboru kadr, jak i formułowania oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa, większą ochronę kluczowych interesów gospodarczych państwa – utrzymanie/zwiększenie polskiego kapitału w spółkach o strategicznym znaczeniu.

Sama likwidacja MSP ma przynieść według "ostrożnych szacunków" blisko 100 mln zł oszczędności rocznie, co w perspektywie 10 lat oznacza ok. 1 mld zł środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację innych zadań.