Sąd Apelacyjny w Katowicach częściowo uchylił, a częściowo utrzymał w piątek w mocy wyrok sądu pierwszej instancji ws. handlu kościelną ziemią w procesie jednego z najbogatszych Polaków Jacka Domogały i członków jego rodziny.

Osoby te, oskarżone o nieprawidłowości w handlu kościelną ziemią, w pierwszej instancji zostały uniewinnione. Prokuratura chciała uchylenia tego wyroku; obrona – utrzymania go w mocy.

„Sąd Apelacyjny przyjął, że zarzuty, które zostały postawione w pisemnym wniosku odwoławczym, zasługiwały na uwzględnienie. Sąd pierwszej instancji, zdaniem sądu apelacyjnego, dopuścił się błędów w zakresie stosowania przepisów prawa procesowego oraz w zakresie poczynionych ustaleń” – powiedział sędzia sprawozdawca Piotr Pośpiech.

Zdaniem sądu apelacyjnego ocena zgromadzonego materiału dowodowego budzi zastrzeżenia i została przeprowadzona „z naruszeniem zasad swobodnej oceny dowodów”, co skutkowało poczynieniem przez sąd pierwszej instancji "ustaleń, które doprowadziły do uniewinnienia wszystkich oskarżonych”.

Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający oskarżonych od zarzutu prania brudnych pieniędzy, uznał też, że nie przywłaszczyli sobie prawa pierwokupu ziemi. Do ponownego rozpatrzenia skierował natomiast wątek dotyczący tego, czy oskarżeni dopuścili się poświadczenia nieprawdy przed urzędami gmin i notariuszami odnośnie miejsca swojego stałego pobytu oraz wyłudzenia od tych organów poświadczenia nieprawdy. Sąd Apelacyjny wyraził też wątpliwość, czy działanie oskarżonych w tym zakresie nie miało podstępnego charakteru.

„Na pewno zapoznamy się z pisemnym uzasadnieniem tego orzeczenia i zostanie wówczas podjęta decyzja, czy w zakresie, w jakim wyrok został utrzymany, będzie sporządzona skarga kasacyjna” – powiedział po rozprawie dziennikarzom prokurator Radosław Woźniak z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

„Sąd stwierdził, że żaden z oskarżonych nie popełnił przestępstwa tak zwanego potocznie prania brudnych pieniędzy, żaden z oskarżonych nie dopuścił się przestępstwa przywłaszczenia. Praktycznie najcięższe przestępstwa, które były przedmiotem spekulacji prasowych i głównym oskarżeniem prokuratury - moi klienci zostali od nich uniewinnieni” – powiedział pełnomocnik dwojga Jacka Domogały i Weroniki Ł. mec. Jacek Pałka.

Rozważania na temat wątków w zakresie uchylonym przez sąd uznał za „czysto cywilistyczne”. „Sąd apelacyjny wyraził taki pogląd, mamy nadzieję, że sąd, który będzie orzekał w tej sprawie ponownie, potwierdzi jednak stanowisko obrony w tym zakresie. Uważam, że to jest potężny sukces w stosunku do wagi zarzutów, które zostały sformułowane w akcie oskarżenia przez prokuraturę okręgową, z wielkiej burzy naprawdę taki kapuśniaczek” – dodał mec. Pałka.

Wyrok jest częściowo prawomocny. W części skierowanej do ponownego rozpoznania jest nieprawomocny.

Prokuratura zarzuciła oskarżonym nabywanie ziemi, zwróconej Kościołowi przez Komisję Majątkową, z naruszeniem prawa pierwokupu. Chodzi łącznie o ok. 1000 ha gruntów. Poza Jackiem Domogałą na ławie oskarżonych zasiadło sześć innych osób: jego syn Tomasz wraz z żoną Karoliną i jej siostrą Weroniką, a także żona Jacka Domogały i jego córka z mężem. W zeszłym roku katowicki sąd okręgowy uniewinnił wszystkich oskarżonych uznając, że nie popełnili żadnego z zarzucanych im przestępstw.

Zdaniem prokuratury, członkowie rodziny Domogałów wyłudzali poświadczenia nieprawdy poprzez uzyskiwanie dokumentów, które miałyby stwierdzać, że mieszkają pod określonym adresem. Było to konieczne, aby w myśl Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabyć status rolnika indywidualnego, co w konsekwencji powodowało, że osoby te mogły nabywać nieruchomości rolne z pominięciem osób uprawnionych, czyli dzierżawców nieruchomości lub Agencji Nieruchomości Rolnych, którym przysługiwało prawo pierwokupu - wskazała prokuratura.

Według prokuratury, w konsekwencji pominięcia prawa pierwokupu oskarżeni przywłaszczali prawa majątkowe do ziemi. Następnie nabyte w ten sposób nieruchomości sprzedawali sobie lub darowali. Zdaniem oskarżenia celem obrotu nieruchomościami było ukrycie, że pochodzą one z przestępstwa. Dlatego oskarżonym zarzucono też pranie brudnych pieniędzy.

W maju 2015 r. katowicki sąd okręgowy uniewinnił wszystkich oskarżonych uznając, że nie popełnili żadnego z zarzucanych im przestępstw. W złożonej apelacji prokuratura zarzuciła sądowi I instancji naruszenie procedury karnej i błędną ocenę stanu faktycznego, co stało się podstawą uniewinnienia wszystkich oskarżonych.

Domogała, który jest przedsiębiorcą z branży zaplecza górniczego, kupował ziemię za pośrednictwem Marka P., b. pełnomocnika instytucji kościelnych w sprawach toczących się przed Komisją Majątkową (akt oskarżenia przeciw niemu trafił do krakowskiego sądu). Nieruchomości nabywano od Archidiecezji Katowickiej oraz Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Krakowie.

Komisja Majątkowa, która przestała istnieć na początku marca 2011 r., przez przeszło 20 lat decydowała o zwrocie Kościołowi katolickiemu nieruchomości Skarbu Państwa. Od jej orzeczeń nie przysługiwały odwołania. Komisja od 1989 r. przekazała stronie kościelnej ponad 65,5 tys. ha i 143,5 mln zł rekompensat. Rozpoznała ponad 2,8 tys. wniosków. Według mediów wartość zwróconego majątku sięgała 5 mld zł. Decyzja o likwidacji Komisji miała związek z krytyką jej działalności: media podawały, że nie weryfikowano wycen gruntów przedstawianych przez rzeczoznawców Kościoła - miały być zaniżane.