Najlepiej sytuację oceniają firmy zajmujące się finansami i ubezpieczeniami.

W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 5,2 (plus 5,0 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,4 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,3 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,1 proc. i 11,2 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Jak podał Urząd, w czerwcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem minus 1,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,1 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16,6 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,2 proc. i 17,2 proc.). Pozostałe uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są mniej negatywne niż w ostatnich miesiącach. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco mniej pozytywne od formułowanych w maju, przy niezmieniających się korzystnych przewidywaniach dotyczących sytuacji finansowej. Utrzymuje się wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Po dwóch miesiącach, w których przedsiębiorcy nie przewidywali zmian zatrudnienia, w czerwcu prognozują oni nieznaczne ograniczenie w tym zakresie. Zapowiadany niewielki spadek cen robót budowlano-montażowych jest podobny do oczekiwanego w maju. Spośród badanych podmiotów 25,6 proc. (przed rokiem 24 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Podobnie jak w ostatnich czterech miesiącach, dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na rynkach zagranicznych.

Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w bieżącym miesiącu – nieco mniej korzystne od zgłaszanych w maju i w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 8,3 (plus 9,6 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,2 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18,9 proc. i 9,3 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Czerwiec jest drugim z kolei miesiącem, w którym diagnozy i prognozy sprzedaży są coraz mniej optymistyczne. Bieżąca sytuacja finansowa nieznacznie pogarsza się. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów. Ze względu na mniej korzystne prognozy sprzedaży i nadmierne zapasy, poziom zamówień towarów u dostawców może rosnąć wolniej niż planowano przed miesiącem. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od zapowiadanego w maju. Ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego miesiąc wcześniej.

W czerwcu oceny z zakresu handlu detalicznego są korzystne, choć nieznacznie gorsze od sygnalizowanych w maju, a jednak lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Ogólny klimat koniunktury w tym sektorze kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 3,9 (plus 5,2 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,6 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,7 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,6 proc. i 11,4 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Diagnozy i prognozy sprzedaży są optymistyczne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Oceny sytuacji finansowej od marca do maja były coraz mniej niekorzystne, w czerwcu uległy nieznacznemu pogorszeniu. Odpowiednie przewidywania są mniej pozytywne od formułowanych przed miesiącem. Utrzymują się nadmierne zapasy towarów. Poziom zamówień towarów u dostawców może rosnąć wolniej niż zapowiadano w maju. Planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do prognozowanego miesiąc wcześniej. Ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w maju.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w czerwcu – na poziomie zbliżonym do zgłaszanego od marca br. i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 5,6 (przed miesiącem plus 7,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 17,3 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 11,8 proc. (w maju odpowiednio 17,9 proc. i 10,8 proc.). Pozostali uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Pomimo nieznacznie mniej korzystnych niż w maju ocen bieżącego popytu i sprzedaży, aktualna sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie i nieco lepiej niż przed miesiącem. Przewidywania w zakresie popytu i sprzedaży są mniej optymistyczne od formułowanych w maju, a prognozy sytuacji finansowej – pesymistyczne po raz pierwszy od lutego br. Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami zapowiadają nieznaczny wzrost zatrudnienia, nieco wolniejszy od planowanego przed miesiącem. Podobnie jak w maju, przedsiębiorcy oczekują niewielkiego spadku cen.

Najbardziej optymistyczne opinie wśród badanych, podobnie jak w maju, i nieco lepsze niż w czerwcu 2015 roku, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

"W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 23,5 (przed miesiącem plus 24,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 27,6 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 4,1 proc. (w maju odpowiednio 28,3 proc. i 3,5 proc). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - podał GUS.

Podobnie jak w maju, firmy z tych branż oceniają, że bieżący i przewidywany popyt jest korzystny. Diagnozy i prognozy sprzedaży są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Aktualna sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, choć gorzej niż w maju; utrzymują się korzystne prognozy w tym zakresie. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Mimo tego, dyrektorzy tych jednostek zapowiadają większe od planowanych przed miesiącem redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen, nieco wolniejszego od oczekiwanego w maju.(PAP)