W środę po godz. 17. Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się nowelą Prawa oświatowego, która wzmacnia pozycję rodziców oraz ich przedstawicieli w szkolnej radzie rodziców a także zmianami w ustawach: o lasach oraz o współpracy rządu z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE.

Na początku obrad senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego we wrześniu byłego senatora, polityka, samorządowca, lekarza weterynarii Ireneusza Michasia.

Następnie marszałek Senatu Tomasz Grodzki uzupełnił porządek obrad o drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 rokiem Czesława Miłosza.

Marszałek przekazał też, że porządek obrad może zostać uzupełniony o punkt dotyczący powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce. "Na dzisiejszym posiedzeniu Konwentu Seniorów został przedstawiony wniosek dotyczący powołania przedmiotowej komisji nadzwyczajnej" - powiedział.

Przekazał, że Konwent Seniorów określił liczbę miejsc przysługującą senatorom w tej komisji. "Klub parlamentarny PiS - dwóch senatorów, klub parlamentarny KO - 3 senatorów, koło senatorów Koalicji Polskiej - PSL - 1 senator, koło senatorów niezależnych - 1 senator" - zaznaczył Grodzki.

Dodał, że przedstawiciele klubów i kół są proszeni o zebranie zgłoszeń senatorów zgodnie z ilością miejsc wyznaczoną przez konwent, a następnie przekazania ich do marszałka Senatu w środę do godz. 22.

Uchwalona w sierpniu przez Sejm nowelizacja Prawa oświatowego, tzw. Chrońmy dzieci, którą zajmie się Senat, ma na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w szkolnej radzie rodziców w zakresie sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje, prowadzące działalność m.in. w szkołach.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawa o lasach oraz ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej. Nowela ma na celu wzmocnienie zobowiązania władz publicznych do dbałości o lasy będące własnością Skarbu Państwa.

W porządku obrad Senatu jest też ustawa o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Zakłada ona objęcie gwarancjami trzech grup instrumentów finansowych dla NABE: kredytu odnawialnego na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakupu uprawnień do emisji CO2 z odnawialnym limitem - na poziomie 15 mld zł; długoterminowych pożyczek od grup energetycznych, w kwocie szacowanej na 9,9 mld zł; oraz zabezpieczenia terminowych transakcji zakupu określonych instrumentów finansowych – uprawnień do emisji CO2, oraz instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe z maksymalnym limitem finansowania 44 mld zł.

W Senacie odbędzie się także drugie czytanie projektów uchwał o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej; o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa; o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego oraz o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza.

Odbędzie się też drugie czytania projektu uchwały w sprawie 40. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla w której Senat "wyraża szacunek wybitnemu działaczowi związkowemu, współzałożycielowi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego +Solidarność+, represjonowanemu i oczernianemu przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pierwszemu demokratycznie wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej".

Senatorowie zapoznają się też z raportem końcowym z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ mrr/