Obecność krzyży w budynkach publicznych, nauka religii w szkołach państwowych i święcenie budynków użyteczności publicznej nie razi większości Polaków. Takie wyniki przynosi sondaż CBOS "Religia i Kościół w przestrzeni publicznej". Autorzy badania podkreślają, że postawy Polaków w tej sferze pozostają dość stabilne w ostatnich 18 latach.

Badani prawie powszechnie deklarowali i deklarują, że nie mają nic przeciwko krzyżom w budynkach publicznych, zdecydowana większość nie miała i nie ma nic przeciwko lekcjom religii w szkołach czy religijnemu charakterowi przysięgi wojskowej.

Ankietowanych nie razi także święcenie przez księży miejsc i budynków użyteczności publicznej oraz udział księży lub biskupów w uroczystościach państwowych.

Mniej więcej trzy czwarte badanych twierdzi, że nie rażą ich księża występujący w telewizji publicznej. Około dwóch trzecich ankietowanych aprobuje wypowiadanie się Kościoła na tematy moralne i obyczajowe.

Polityczna rola Kościoła nie była i nie jest społecznie akceptowana. Ponad połowę badanych razi zajmowanie przez Kościół stanowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm, a cztery piąte respondentów nie aprobuje sytuacji, gdy księża mówią ludziom, jak głosować w wyborach. Badanie przeprowadzono w dniach od 1 do 12 sierpnia 2013 roku na reprezentatywnej próbie 904 dorosłych mieszkańców Polski.