O inicjatywie PiS poinformowali w piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie tej partii zasiadający w sejmowej komisji ds. służb specjalnych - Marek Opioła i Beata Mazurek.

W ich opinii, zapisy w rozporządzeniu są niezgodne z konstytucją, ustawą o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawą o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, a także ustawą o CBA.

Opioła poinformował, że wniosek do TK jest gotowy i zostanie złożony w najbliższym czasie. Według niego, premier Tusk nie mógł przekazać swoich ustawowych kompetencji związanych ze służbami specjalnymi.

Posłowie PiS powołują się na art. 149 Konstytucji RP, zgodnie z którym "ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy".

Posłowie PiS uważają, że na mocy ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, na czele Kolegium do Spraw Służb Specjalnych stoi Prezes Rady Ministrów i to on koordynuje działalność służb specjalnych. Według nich, minister spraw wewnętrznych jest jedynie członkiem Kolegium i nie ma w tym zakresie jakichkolwiek kompetencji.

Zdaniem polityków PiS, rozporządzenie łamie także zapisy ustaw, na mocy których szef ABW i szef AW podlegają bezpośrednio premierowi, a szef SKW oraz szef SWW - ministrowi obrony narodowej.

Zarzuty formułowane przez PiS odpiera rzecznik rządu Paweł Graś

"Nikt w ciągu ponad 20 lat w jednym ręku nie trzymał i nie koordynował spraw związanych ze służbami specjalnymi i policją. Doskonale wiemy, że działania policji, a szczególnie Centralnego Biura Śledczego, były w opozycji do działań służb specjalnych" - powiedziała Mazurek.

Mazurek i Opioła zaznaczyli, że rozporządzeniem powinna zająć się sejmowa komisja ds. służb specjalnych na najbliższym posiedzeniu. "Otrzymaliśmy informację od koalicji PO-PSL, że w tej kadencji Sejmu zwyczaj, że opozycja będzie na czele komisji ds. służb specjalnych, nie będzie miał miejsca (...) W naszym przekonaniu koalicja rządząca boi się realnej kontroli nad służbami specjalnymi przez parlament" - dodał Opioła.

Zarzuty formułowane przez PiS odpiera rzecznik rządu Paweł Graś. "PiS najwyraźniej trudno pogodzić się z sytuacją, w której służby działają sprawnie, są dobrze zadaniowane, nadzorowane i kontrolowane. Poprzednia kadencja pokazała, że służby służą interesom państwa i nie angażują się w polityczne rozgrywki. Dobrze funkcjonujące w poprzednich latach rozwiązania zostały powtórzone w tej kadencji" - powiedział PAP Graś.

Rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak poproszona przez PAP o odniesienie się do wniosku PiS do TK odmówiła komentarza.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego - ministra spraw wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych premier podpisał 24 listopada.

Cichockiemu powierza ono koordynację działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego i nadzoru nad tą działalnością.

Zgodnie z rozporządzeniem, minister m.in. wykonuje w imieniu premiera i z jego upoważnienia następujące zadania: przygotowuje, uzgadnia i wnosi do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty: założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych oraz dokumentów rządowych dotyczących służb specjalnych; może żądać od szefów służb specjalnych informacji związanych z planowaniem i wykonywaniem powierzonych im zadań; zapewnia współdziałanie służb specjalnych w celu realizacji ich ustawowych zadań; wyraża zgodę na współdziałanie z właściwymi organami i służbami innych państw przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, a w przypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego także z organizacjami międzynarodowymi. Według rozporządzenia obsługę ministra w zakresie wykonywania zadań zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.