Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską a Kanadą oraz ustawę o ratyfikacji poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie 23 lutego 2006 r. - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta wskazała, że umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą ma charakter ramowy. Jej postanowienia ustanawiają ramy prawne dla podejmowania dalszych działań, w tym zawierania kolejnych, bardziej szczegółowych umów pogłębiających współpracę w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania jej stron.

"Zawierając ją, Unia Europejska i jej państwa członkowskie, z jednej strony, oraz Kanada, z drugiej strony, potwierdziły swój status jako partnerów strategicznych oraz determinację do dalszego wzmacniania i pogłębienia wzajemnych stosunków i prowadzonej współpracy międzynarodowej w oparciu o wzajemne poszanowanie i dialog w celu propagowania wspólnych interesów i wartości" - poinformowała KPRP.

Szczegółowe uregulowania umowy obejmują zasady współdziałania pomiędzy UE i jej państwami członkowskimi a Kanadą w obszarach: praw człowieka, podstawowych wolności, demokracji i praworządności; pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy na forach różnych organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ, OECD, NATO, OBWE).Dokument odnosi się także do kwestii rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, a także sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa (łącznie ze szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi readmisji oraz wykonywania opieki konsularnej).

Umowa nadaje też odpowiednią rangę i ramy instytucjonalne strategicznym relacjom dwustronnym.

Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że wejście umowy w życie powinno pozytywnie wpłynąć także na dwustronne relacje polsko-kanadyjskie. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Konwencja o pracy na morzu, przyjęta 23 lutego 2006 r. stanowi, jak podkreśliła Kancelaria Prezydenta, jeden z najważniejszych dokumentów przyjętych w ostatnich latach w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

"Jest powszechnie znana jako +karta praw marynarzy+ - +seafarers' bill of rights+, ponieważ w jej postanowieniach w sposób kompleksowy uregulowane zostały międzynarodowe standardy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia marynarzy" - poinformowała Kancelaria.

Konwencja weszła w życie 20 sierpnia 2013 r. i wiąże obecnie 97 państw, w tym Polskę. Składa się z trzech różnych, ale powiązanych części: artykułów, prawideł i kodeksu. Artykuły i prawidła ustanawiają podstawowe prawa, zasady i zobowiązania podmiotów ratyfikujących Konwencję, natomiast kodeks zawiera szczegóły wdrażania prawideł.

Poprawki z 2018 r. wprowadzają zmiany do tekstu kodeksu polegające m.in. na dodaniu obowiązku zapewnienia ciągłości obowiązywania marynarskiej umowy o pracę podczas przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Poprawki wprowadzają też zmianę obowiązku zapewnienia wypłacania wynagrodzenia i innych należności marynarzowi w przypadku, gdy jest on przetrzymywany na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki.

Wprowadzono także zmiany w zakresie prawa do repatriacji, które może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nią w rozsądnym czasie, zdefiniowanym przez krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze lub zbiorowe układy pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni przetrzymywani na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statki.

Ustawa o ratyfikacji poprawek do Konwencji o pracy na morzu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.