Sejmowa komisja finansów przyjęła w czwartek projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje m.in. utworzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Komisja wprowadziła do projektu szereg poprawek przygotowanych przez sejmowych legislatorów.

Jak tłumaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski, przedstawiając zmiany podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, jest to projekt techniczny, ale bardzo oczekiwany przez przedsiębiorców. Sarnowski wskazał na uproszczenie zasad dokonywania dostaw paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

"Jest to realizowane na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy, z użyciem systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych. Projekt przewiduje również wprowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone obecnie przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy" - poinformował wiceminister.

Wyjaśnił, że wprowadzenie tego rejestru zapewni aktualną informację na temat podmiotów akcyzowych zarówno organom podatkowym, jak i przedsiębiorcom, a także ułatwi weryfikację podmiotów uczestniczących w dostawach wyrobów akcyzowych.

Poza tym, w celu zapewnienia monitorowania wszystkich rodzajów dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy i opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w projekcie przewidziano również objęcie monitorowaniem w systemie EMCS PL2: dostaw zwolnionych z akcyzy wyrobów węglowych realizowanych przez niektóre pośredniczące podmioty węglowe, dostaw importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby.

Monitorowaniem będą też objęte dostawy eksportowanych i wyprowadzonych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

"Proponuje się również przedłużyć do 31 stycznia 2022 r. okres, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy nie tylko na podstawie elektronicznego dokumentu e-DD, ale również na podstawie stosowanej dotychczas papierowej dokumentacji" - powiedział Sarnowski.

Wiceminister uzasadniał, że dzięki temu przedsiębiorcy dotknięci skutkami epidemii, głównie firmy z branży lotniczej, będą mogli ponieść koszty dostosowania swoich systemów informatycznych do wprowadzonych zmian dopiero w roku 2021.

Zaznaczył, że przyjęte założenia dotyczące centralnego rejestru wiążą się z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w Ordynacji podatkowej oraz ustawie o opłacie skarbowej, które to zmiany projekt również przewiduje. (PAP)

Autor: Marcin Musiał