Komisja regulaminowa opiniowała sprawozdania dla komisji finansów. Najwyższa Izba Kontroli - odnosząc się do wszystkich sprawozdań - podkreśliła, że również je pozytywnie opiniuje, a pieniądze budżetowe były wydatkowane zgodnie z przepisami.

Pierwsze sprawozdanie podczas wtorkowego posiedzenia komisji przedstawiła szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Wskazała, że dochody budżetowe Kancelarii na 2019 r. zostały oszacowane na 415 tys. zł, a wydatki budżetowe na 199 mln zł.

Jak poinformowała, dochody Kancelarii w 2019 r. wyniosły 962 tys. zł, co stanowiło 231 proc. planu. Szefowa Kancelarii Prezydenta mówiła, że na dochody składały się m.in. wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Szymańska poinformowała, że wydatki zrealizowano w kwocie 196 mln zł, czyli 99,5 proc. planu po zmianach. "Wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny" - zapewniła.

Pieniądze - jak mówiła szefa Kancelarii Prezydenta - były wydatkowane w dwóch działach. W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - przeznaczone środki wyniosły 166 mln 621 tys. zł(czyli 84,7 proc. wszystkich wydatków) oraz w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 30 mln zł (15,3 proc.).

Jak mówiła Szymańska, wydatki bieżące stanowiły 159 mln 933 tys. zł, wydatki majątkowe 5 mln 965 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 722 tys. zł oraz dotacja celowa 30 mln zł.

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska przedstawiając sprawozdanie podkreśliła, że w budżecie na 2019 r. przewidziane były dochody w wysokości 4 mln 64 tys. zł. Zrealizowano - jak mówiła - dochody na kwotę 12 mln 294 tys. zł (co oznacza 302,5 proc. planu budżetowego).

Wyjaśniła, że tak wysokie przekroczenie prognozy dochodów jest wynikiem przede wszystkim wpływów ze zwrotów z lat poprzednich, w tym z rozliczeń z biur poselskich oraz klubów i kół w związku ze zmianą kadencji Sejmu, a także efektem wysokich wpływów z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umów.

Kaczmarska powiedziała, że wydatki Kancelarii Sejmu były planowane na 575 mln zł, ale - jak mówiła, po trzech kwartałach zablokowała część wydatków w łącznej kwocie ponad 41 mln zł. Kwota ta trafiła do dyspozycji ministra finansów. Blokada ta - jak tłumaczyła Kaczmarska - wynika z braku możliwości wykonania niektórych zadań.

Plan wydatków zmniejszono więc do 535 mln zł, a finalnie wydatki zrealizowano w kwocie ponad 481 mln zł, czyli 90,3 proc. planu po zmianach. Kaczmarska zaznaczyła, że w porównaniu do 2018 r. wydatki były mniejsze o 39 mln zł.

Szef Kancelarii Senatu Piotr Świątecki - przedstawiając sprawozdanie - wskazał, że w budżecie przewidziano na tę kancelarię 450 tys. zł dochodów w 2019 r. Ale dochody były wyższe o 1 mln 406 tys. zł. Taki wzrost - jak mówił - wynikał, podobnie jak w przypadku Sejmu, ze zmiany kadencji Izby.

Świątecki poinformował, że wydatki Kancelarii Senatu zostały zrealizowane w wysokości 203 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono na dotacje - 47 proc. ogółu, wydatki bieżące jednostek budżetowych stanowiły 40 proc., świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 proc.

Na komisji przedstawione zostało także sprawozdanie z wykonania budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Referująca je szefowa KBW Magdalena Pietrzak przypomniała, że w ustawie budżetowej na 2019 r. plan dochodów KBW został określony na kwotę 10 tys. zł, a dochody osiągnięte przez Biuro wyniosły ponad 131 tys. zł, głównie z tytułu zwrotów od jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki KBW były planowane w budżecie na kwotę 76 mln zł, ale zostały zwiększone decyzjami ministra finansów o przeszło 399 mln zł. Łącznie plan wydatków zamknął się w kwocie 476 mln zł. Finalnie wydatki zrealizowano na kwotę ponad 410 mln zł, czyli 86,3 proc. planu. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa