Resort edukacji ogranicza działanie kolejnych jednostek systemu oświaty. Od 6 do 10 kwietnia poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają pracować zdalnie, zawieszone będą zajęcia w przedszkolach i szkołach specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – wynika z podpisanego w piątek rozporządzenia MEN.

Rozporządzeniem MEN z 11 marca zawieszono zajęcia w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach w całym kraju, początkowo do 25 marca, później do 10 kwietnia.

Z ograniczenia w działaniu placówek oświatowych wyłączono wtedy: przedszkola i szkoły specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkoły specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Teraz, na podstawie podpisanej w piątek nowelizacji rozporządzenia, działanie większości tych placówek również zostanie ograniczone.

Jak napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia, MEN monitorowało funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, których działalność nie była zawieszona.

Okazało się, że wiele z nich, za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność na podstawie innych przepisów, a dzieci i młodzież pozostawały pod opieką rodziców.

Z kolei w ośrodkach, w których działalność nie została ograniczona, znaczna większość rodziców zdecydowała o zaprzestaniu uczęszczania przez dziecko do przedszkola, szkoły czy placówki. W związku z tym – jak podaje resort edukacji – od 6 do 10 kwietnia zostanie ograniczone funkcjonowanie kolejnych ośrodków.

Chodzi o specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze i szkoły specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także szkoły i przedszkola w jednostkach pomocy społecznej.

Od 6 do 10 kwietnia zawieszone będą też zajęcia w szkołach i przedszkolach funkcjonujących w podmiotach leczniczych. Jak wskazano, w sytuacji epidemii prowadzenie w nich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na dotychczasowych zasadach jest niemożliwe m.in. z powodu wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach czy objęcia szpitala kwarantanną.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, będą w okresie 6-10 kwietnia realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.

Pracownicy poradni mają w tym czasie ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki.

Nie ograniczono funkcjonowania szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 6 kwietnia.