Zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu i likwidacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA – to niektóre rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którą w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda.

Celem ustawy, jak podnosi w swojej informacji biuro prasowe kancelarii głowy państwa, jest zmiana struktury organizacyjnej inspekcji, zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej głównego inspektora sanitarnego i wzmocnienie pozycji wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie.

Wśród najistotniejszych zmian wskazano upoważnienie głównego inspektora sanitarnego do wydawania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaleceń, wytycznych i poleceń oraz przyznanie głównemu inspektorowi kompetencji do powoływania i odwoływania – za zgodą właściwego wojewody – państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, a także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania i odwoływania – po zasięgnięciu opinii wojewody – państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Nowela zakłada ustanowienie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego organem zespolonej administracji rządowej w województwie.

Regulacja przewiduje wyłączenie możliwości zajmowania stanowiska głównego inspektora sanitarnego, jego zastępcy, państwowego inspektora sanitarnego oraz głównego inspektora sanitarnego Wojska Polskiego przez osobę, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z tymi organami. Nowela zawiera też uregulowanie wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych i składania oświadczeń o stanie majątkowym przez państwowych inspektorów sanitarnych.

Ustawa wprowadza kompleksową regulację problematyki funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, a także zakłada likwidację, od 1 lipca 2020 r., Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadania przejmie Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących likwidacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl