Sejm w środę po godz. 10 rozpoczął dwudniowe posiedzenie; zajmie się m.in. projektem noweli ustawy o działach administracji rządowej oraz uchwałą Senatu o odrzucenie w całości nowelizacji ustaw sądowych. Posłowie rozpatrzą też obywatelski projekt "emerytura bez podatku".

Projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej, autorstwa posłów PiS, przewiduje wyodrębnienie dwóch nowych działów: aktywa państwowe i klimat. Projekt dostosowuje strukturę administracji rządowej do nowych zadań. "Specyfika tych zadań wskazuje na potrzebę dalszej optymalizacji procesów planowania i zarządzania, zwłaszcza w sferze polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym. Z tego też względu niezbędne jest wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Według projektu, minister aktywów państwowych będzie miał kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego; będzie też miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Taką kompetencję posiadał Minister Skarbu Państwa przed zniesieniem resortu Skarbu Państwa.

Reklama

Ponadto, "w celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej", zaproponowano wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu - klimat. Jak zaznaczono, jest to odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. Zmiana ta ma też służyć pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z harmonogramem Sejmu, II czytanie projektu odbędzie się w czwartek.

W czwartek planowane są też głosowania, w tym nad sprawozdaniem komisji o uchwale Senatu, który odrzucił nowelizację ustaw sądowych rozszerzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Sejm zdecyduje, czy nowelizacja ustaw sądowych trafi do kosza, czy do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm może bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, odrzucić uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy. W Sejmie na 460 posłów, 235 zasiada w klubie parlamentarnym PiS, a więc przedstawiciele partii rządzącej mają wystarczającą większość, aby odrzucić sprzeciw izby wyższej. Jeżeli Sejm nie odrzuci bezwzględną większością głosów sprzeciwu Senatu, postępowanie nad ustawą zostaje zamknięte.

Reklama

Nowelizacja, m.in. Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze, wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nowela wprowadza też zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN.

Sejm w czwartek zajmie się też projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r., czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Zmiany wprowadzaną tą ustawą są niezbędną podstawą prawną do prawidłowej realizacji budżetu państwa. Dotyczą m.in. przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na staże i szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek, rezerwacji pieniędzy na wypłatę ekwiwalentu za bezpłatny węgiel, "zamrożenie" podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W trakcie prac w sejmowej komisji finansów publicznych do projektu wprowadzono rządową autopoprawkę, przewidującą, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020, następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września.

W harmonogramie obrad jest również przedstawienie przez premiera dokumentu "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 roku" wraz ze stanowiskiem komisji.

Sejm ma także przeprowadzić pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Emerytura bez podatku". Pod projektem zebrano ponad 140 tys. podpisów. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił przed kilkoma dniami, że poselski projekt w tej sprawie został odrzucony, ale ludowcy nie poddają się i walczą o priorytety swojego programu. "Emerytura bez podatku jest jednym z najważniejszych punktów naszego programu" - zapowiedział.

Sejm zapozna się także z rządowym sprawozdaniem z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.