Unia Międzyparlamentarna wezwała w niedzielę w Krakowie do zwiększenia nakładów na technologie przyjazne dla klimatu. W przyjętej rezolucji parlamentarzyści z całego świata zwrócili uwagę, że zmiany klimatu mogą zagrażać światowemu rozwojowi i pokojowi.

W niedzielę w Krakowie odbyło się spotkanie prawie 200 parlamentarzystów z ponad 40 krajów. Obrady poświęcone były zmianom klimatu. W wyniku spotkania, zorganizowanego w ramach trwającego w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ (COP24), Unia Międzyparlamentarna przyjęła rezolucję.

W dokumencie wezwano m.in. do zwiększenia nakładów na rozwój technologii przyjaznych dla klimatu, zwłaszcza technologii materiało- i energooszczędnych. Zwrócono też uwagę na konieczność inwestycji w działania badawczo-rozwojowe i międzynarodową współpracę naukową, która przyczyni się do rozwoju technologii przyjaznych dla klimatu.

W rezolucji parlamentarzyści zaapelowali również o monitoring i raportowanie wpływu zmian klimatu na środowisko naturalne, w tym lasy i oceany, co przyczyniłoby się do lepszej ochrony ekosystemów.

Parlamentarzyści wyrazili nadzieję, że toczące się w Katowicach negocjacje doprowadzą do szybkiego i skutecznego przyjęcia rozwiązań umożliwiających praktyczną implementację Porozumienia paryskiego z 2015 r. – w porozumieniu określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2 st. C. Zwrócili uwagę na konieczność działań zmierzających do ograniczenia ocieplenia do 1,5 st. C.

W rezolucji parlamentarzyści ocenili, że w perspektywie nadchodzących lat zmiany klimatyczne mogą być fundamentalnym zagrożeniem dla światowego rozwoju, dobrobytu oraz pokoju. „Już dziś konsekwencje zmian klimatu wywierają presję na liczne społeczności w wielu regionach świata. Odnotowujemy z niepokojem nasilającą się częstotliwość i intensywność anomalii pogodowych, takich jak susze, fale upałów, huragany, deszcze nawalne (oberwanie chmury), powodzie, sztormy i tsunami” – czytamy w dokumencie.

Jak zaznaczono, dotychczasowe wysiłki na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia nie są wystarczająco skuteczne. Pomimo przyjęcia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i protokołu z Kioto do tej konwencji – czytamy – w ciągu ostatnich dwóch dekad światowy roczny poziom emisji gazów cieplarnianych wzrósł o ok. 50 proc. „Uważamy, że konieczne jest jak najszybsze zatrzymanie, a następnie odwrócenie tego trendu” – poinformowali parlamentarzyści.

W ich ocenie postęp technologiczny nie zniwelował takich problemów jak dostęp do wody, żywności, energii, edukacji, a zwalczenie ubóstwa i danie wszystkim szansy na zrównoważony rozwój to jedne z najważniejszych wyzwań.

„Porozumienie paryskie jest szansą na pokojowy, transformacyjny, zrównoważony rozwój świata, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju na rok 2030” – napisano w rezolucji, zwracając uwagę na konieczność realizacji krajowych programów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, opartych na zasadach sprawiedliwości i zróżnicowania.

W dokumencie przypomniano, że Porozumienie paryskie nie sprecyzowało, jak mają wyglądać krajowe zobowiązania poszczególnych sygnatariuszy – każda ze stron może zadeklarować dowolny cel (m.in. redukcję emisji, osiągnięcie szczytu emisji, adaptację do zmian klimatu, czy pochłanianie gazów cieplarnianych przez lasy), dotyczący swobodnie wybranych okresów czasowych. „Proces dopracowywania szczegółów funkcjonowania tego systemu (tzw. Paris rulebook) powinien zakończyć się podczas szczytu COP24 w Katowicach” – ocenili członkowie Unii Międzyparlamentarnej.

Według nich polityka gospodarcza musi być spójna z celami dotyczącymi ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Głównymi instrumentami realizacji tych celów powinny być ograniczanie zużycia energii oraz rozwój energetyki odnawialnej.

Parlamentarzyści zwrócili też uwagę na ich własną rolę w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej, ale też na konieczność inicjatyw samorządów lokalnych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Zaapelowali także, aby działania na rzecz ochrony klimatu odbywały się ponad podziałami politycznymi.(PAP)

autor: Beata Kołodziej