Prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie, powiedział, że działania UOKiK są znacznie szersze niż wskazuje na to jego nazwa. "Zajmujemy się choćby nadzorem rynku, tak aby polscy konsumenci kupowali bezpieczne produkty i tankowali paliwo dobrej jakości. Monitorujemy również pomoc publiczną" – mówił.

"W naszej działalności w 2017 r. chciałbym zwrócić uwagę m.in. na uzyskanie przez urząd nowych kompetencji z zakresu przewagi kontraktowej, ochronę konsumentów na rynku finansowym, niedopuszczenie do sprzedaży blisko 700 tys. niebezpiecznych zabawek, a także rozbicie kartelu producentów płyt drewnopochodnych" – dodał.

Jak podano, prezes UOKiK wszczął 96 postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych w sprawach nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców oraz zawierania przez nich niedozwolonych porozumień. Ponadto urząd wystosował 57 wezwań miękkich, polegają one na żądaniu od przedsiębiorcy zmiany bądź eliminacji nieuczciwych działań.

Reklama

"UOKiK wydał w ubiegłym roku 19 decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, z czego 13 dotyczyło niedozwolonych porozumień, a sześć nadużywania pozycji dominującej. Łączne kary finansowe za praktyki ograniczające konkurencję wyniosły 136,9 mln zł. W trzech przypadkach sankcje obniżono dzięki programowi łagodzenia kar leniency. Polega on na łagodniejszym traktowaniu uczestnika niedozwolonego porozumienia, jeśli dostarczy istotne dowody i współpracuje z urzędem. W 2017 r. przedsiębiorcy złożyli siedem wniosków o objęcie programem" - czytamy w komunikacie.

Wiceprezes UOKiK Michał Holeksa, cytowany przez urząd, podkreślił, że najważniejszym wydarzeniem w pionie ochrony konkurencji w 2017 r. było rozbicie kartelu producentów płyt drewnopochodnych używanych do produkcji mebli. "Sześć spółek wspólnie ustalało ceny i wymieniało poufne informacje. Kary nałożone przez urząd wyniosły ponad 135 mln zł" – mówił.

Reklama

UOKiK przypomniał, że ruszył pilotażowy program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów, którzy wiedzą o zmowach. Urząd uruchomił specjalny numer telefonu i adres mailowy, pod którymi można przekazać informacje o praktykach ograniczających konkurencję. Od startu programu, w kwietniu 2017 r. do końca roku, UOKiK otrzymał ponad 1800 sygnałów.

Dodano, że w ubiegłym roku urząd wszczął 228 postępowań, w których sprawdzał, czy fuzje i przejęcia nie wpłyną negatywnie na rywalizację przedsiębiorców. UOKiK wydał 206 zgód na transakcje, w tym jedną warunkową – dotyczącą przejęcia przez PGE kontroli nad EDF Polska.

Jak zaznaczył urząd, w lipcu 2017 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. "UOKiK zyskał możliwość interwencji w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych wobec słabszych uczestników łańcuchu dostaw żywności, np. rolników. Rok 2017 to pierwsze postępowania wyjaśniające i badania rynku, które zaowocowały decyzjami i raportami w 2018 r." - poinformowano.

Wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska powiedziała, że jednym z priorytetów urzędu w 2017 r. była ochrona wrażliwych grup społecznych, m.in. seniorów. "Byliśmy również aktywni na rynku finansowym. Ważnym wydarzeniem było także wejście w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Nowe przepisy ułatwiają konsumentowi polubowne rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą, który odrzucił jego reklamację" – mówiła.

Urząd zwrócił uwagę, że częstą praktyką sprzedawców usług telekomunikacyjnych i energii było podszywanie się pod dotychczasowego dostawcę usług, z których korzystali klienci w podeszłym wieku. "Skutkiem podpisania nowego kontraktu może być konieczność opłacania dwóch abonamentów i zapłata kary umownej w przypadku rezygnacji z jednego z nich. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółkę Telekomunikacja Cyfrowa, która stosowała takie praktyki. Sankcja wyniosła prawie 500 tys., zł. Wcześniej, w trakcie postępowania, UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie. Urząd w 2017 prowadził również postępowanie i ostrzegał konsumentów przed inną firmą, która wprowadzała w błąd seniorów – Naszą SA" - podano.

UOKiK był też m.in. aktywny na rynku usług finansowym. Jak poinformowano, kontynuował postępowania przeciw bankom, które w niewłaściwy sposób informowały konsumentów o zmianach w regulaminie. "Wiele z nich robiło to poprzez swój system bankowości elektronicznej, który nie spełnia cech trwałego nośnika, który jest wymagany przez przepisy. W 2017 r. urząd wydał trzy decyzje w tej sprawie. Banki zaniechały kwestionowanych praktyk oraz rozpoczęły prace nad dostosowaniem systemów do cech trwałego nośnika. Postępowania wobec pozostałych przedsiębiorców były kontynuowane w 2018 r." - czytamy.

Urząd sprawdził wzorce umów, regulaminy i aneksy do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. W efekcie wszczął postępowania przeciw dziewięciu bankom. Zarzuty dotyczyły niejasnego sposobu określania kursów walut. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt