W środę pierwszy raz po wakacjach zbiera się Sejm. W porządku obrad jest projekt ustawy o ustanowieniu 14 kwietnia świętem państwowym - "Święto Chrztu Polskiego", projekt zaostrzający kary za drobne kradzieże oraz specustawa dot. ASF. Możliwe, że wybrany zostanie nowy Rzecznik Praw Dziecka.

Posłowie podczas dwudniowego posiedzenia zajmą się rządowym projektem zmian w Kodeksie wykroczeń, który ma zwiększyć skuteczność walki z plagą drobnych kradzieży. Projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości, ma na celu m.in. zaostrzenie kar za drobne kradzieże, przywłaszczenia, paserstwo oraz niszczenie cudzych rzeczy, zaostrzenie kar za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych. Projekt wprowadza też dłuższy czas na opłacenie mandatu karnego zaocznego.

Zgodnie z projektem, przestępstwem ma być kradzież rzeczy powyżej 400 zł, a nie - jak obecnie - rzeczy o wartości jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. - 525 zł). Kradzież ponad tę kwotę nie będzie już wykroczeniem, ale przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat więzienia. Projekt zakłada utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, który ma być prowadzony przez komendanta głównego policji. Ma on służyć policji, prokuraturze i sądom do tego, aby np. zawodowi złodzieje, popełniający drobne kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane, czyli za przestępstwo.

Propozycja MS zakłada również zaostrzenie kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Jeśli właściciel np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu lub życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5 tys. zł, a nawet ograniczeniem wolności.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Projekt zawiera m.in. przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni rolników i ich związków, aby stworzyć w ten sposób lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych. Chodzi o zachęty w formie zwolnień podatkowych. W myśl projektu, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 pracowników, a sama spółdzielnia będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok.

Izba ma też zająć się rządowym projektem ustawy restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Przepisy przewidują nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych. Zaproponowane wsparcie ma być skierowane do producentów rolnych prowadzących działalność rolniczą przez co najmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia.

Sejm ma rozpatrzyć rządowy projekt nowelizacji ustawy (specustawy) o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski; zmiany w przepisach mają ułatwić sprzedaż świeżego mięsa z tuczników z obszarów objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF.

Według wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego, projektowana nowelizacja zakłada, że obok możliwości sprzedaży produktów mięsnych przetworzonych, będzie możliwa również sprzedaż mięsa pochodzącego od zdrowych świń z gospodarstw rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF. Zdaniem Romanowskiego, takie rozwiązanie jest oczekiwane przez rolników, gdyż nie mogą oni sprzedać wyhodowanych świń.

Projekt zakłada, że do zamówień na dostawy mięsa wieprzowego spełniającego wymagania weterynaryjne, podobnie jak na produkty mięsne wytworzone ze świń z terenów objętych ograniczeniami związanymi z wystąpieniem ASF, nie stosuje się Prawa zamówień publicznych. Szczególne ułatwienia będą miały podmioty publiczne, głównie jednostki sektora finansów publicznych.

Sejm zajmie się też poselskim projektem ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia świętem państwowym - "Święto Chrztu Polskiego". "Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny i polityczny. Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość" - czytamy w uzasadnieniu projektu, pod którym podpisali się m.in. posłowie PSL, Kukiz'15, PiS, WiS oraz niezrzeszeni.

W czwartek Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Zakłada on m.in. zwiększenie roli szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej ma – jak dotychczas – podlegać bezpośrednio ministrowi obrony. Przygotowany przez MON i BBN projekt noweli to pierwszy etap zmian systemu kierowania i dowodzenia. W dalszej perspektywie zapowiedziano przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, które zlikwidowała reforma z 2014 r.

Sejm zajmie się też prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o weteranach. Przewiduje on, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko ci, którzy służyli na nich nieprzerwanie 60 dni, ale też osoby, które na krótszych misjach spędziły łącznie co najmniej 90 dni. Obecnie o status weterana może się ubiegać żołnierz lub funkcjonariusz, który brał udział w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, misji kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, działaniach BOR i Służby Ochrony Państwa nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni.

W porządku obrad jest rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, który zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. Posłowie mają także pracować nad rządową nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowelą niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Sejm w głosowaniu zdecyduje, czy na tym posiedzeniu powoła Rzecznika Praw Dziecka. Kandydatką PiS na stanowisko RPD jest Sabina Lucyna Zalewska. O to stanowisko będą ubiegać się również Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL oraz Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat klubu Kukiz'15. Kadencja obecnego Rzecznika, Marka Michalaka, upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Jednak zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie pełnił on swoje obowiązki do czasu złożenia ślubowania przez nowego Rzecznika.

Posłowie wysłuchają też informacji wicepremier Beaty Szydło nt. jej działań i aktywności podejmowanych w okresie trwania w Sejmie protestu rodziców osób niepełnosprawnych.