BGK: Wnioski o kredyt studencki można składać do 20 października


Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Studenci oraz kandydaci na studia mogą składać do 20 października wnioski o kredyt studencki w jednym z czterech współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego banków: PKO BP, Pekao SA, BPS oraz SGB-Bank. Nabór trwa do 20 października br., a umowę należy podpisać najpóźniej do 31 grudnia, podał BGK.
"Studenci mogą ubiegać się o kredyt na cały okres studiów, nie dłuższy jednak niż 6 lat, zaś doktoranci na okres nie dłuższy niż 4 lata. Kredyt wypłacany jest w transzach, które wpływają na konto przez 10 miesięcy w roku – do wyboru są cztery opcje: 400, 600, 800 lub 1000 zł. To student, ubiegając się o kredyt, określa wysokość wypłaty. Co ważne, wysokość transzy można zmienić w trakcie trwania umowy" - czytamy w komunikacie.
O kredyt mogą ubiegać się studenci, u których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 2 500 zł netto. Aby uzyskać kredyt, student musi wskazać poręczyciela, który w razie konieczności spłaci zaciągnięte zobowiązania. Kredyt trzeba zacząć spłacać dwa lata po ukończeniu studiów, chyba, że student sam zawnioskuje o wcześniejszą spłatę. Najlepsi mogą liczyć na umorzenie do 50% kredytu.
"Oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż 1,2 stopy redyskonta weksli NBP przy czym student płaci odsetki w wysokości połowy stopy redyskonta weksli (0,87%), a BGK pokrywa resztę odsetek i w formie dopłat przekazuje bankom kredytującym. Obecne oprocentowanie kredytu studenckiego stosowane przez banki kredytujące kształtuje się od 2,06 do 2,1%. W praktyce oznacza to, że koszty takiego kredytu są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych" - powiedziała menedżerka zespołu obsługi funduszy i programów w biurze projektów rządowych BGK Elwira Mroczkowska, cytowana w komunikacie.
BGK przypomniał, że 1 sierpnia prezydent podpisał nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawę 2.0, która stanowi kompleksową reformę szkolnictwa wyższego. Na podstawie nowych przepisów kredyty studenckie będą udzielane przez cały rok, a nie jak do tej pory w określonych miesiącach roku. Ustawodawca przewidział również możliwość ubiegania się o kredyt studencki w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (jeżeli podpiszą stosowne umowy z BGK). Od 1 stycznia 2019 roku Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich zmieni nazwę na Fundusz Kredytów Studenckich. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r z wyjątkiem przepisów dotyczących warunków udzielania kredytów studenckich – te będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa funkcjonują na rynku od 21 lat. W roku akademickim 2017/2018 banki kredytujące podpisały łącznie 3 747 umów tj. o 4% więcej niż w roku poprzednim.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
(ISBnews)