MSWiA proponuje, by Pracownicze Plany Kapitałowe objęły funkcjonariuszy resortu - wynika z opinii do projektu. Dodano, że koszt składek dla cywilnych pracowników MSWiA wyniesie ok. 21 mln zł rocznie i o tyle proponuje się zwiększenie limitów wydatków budżetowych.

MSWiA zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, PPK nie obejmowałyby funkcjonariuszy resortu (m.in.: Policji, ABW, AW, SKW, CBA, SOP).

"(...) celowym wydaje się objęcie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi zarówno funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w służbie czynnej, jak również okresów służby byłych funkcjonariuszy, którzy nie nabyli prawa do emerytury policyjnej bądź też wybrali emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uregulowanie tego obszaru wymagałoby wprowadzenia do projektu ustawy przepisów szczególnych, przy czym w pierwszym przypadku należałoby przeprowadzić bilans korzyści i kosztów dla budżetu państwa takiego rozwiązania, a w drugim przypadku ocenić wysokość kosztów dla budżetu i wskazać źródła ich pokrycia" - napisano.

"Niezależnie od powyższych rozważań należy stwierdzić, że oceniany projekt ustawy niewątpliwie wywoła skutki finansowe z tytułu objęcia PPK pracowników jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji niebędących funkcjonariuszami. Według danych szacunkowych koszt składek leżących po stronie pracodawcy w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych i administracji, liczony wg wskaźnika 1,5 proc. wyniósłby w skali roku rzędu 21.000 tys. zł. przy wejściu do PPK wszystkich pracowników i o kwotę taką powinny zostać zwiększone limity wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa, tj. cz. 17, 42, 43 i 80" - dodano.