Sejmowe komisje; administracji i spraw wewnętrznych oraz polityki społecznej i rodziny w środę wieczorem zarekomendowały odrzucenie trzech poprawek klubu PO, rozszerzających przepisy projektu "ustawy dezubekizacyjnej" o prokuratorów.

W trakcie II czytania w środę do projektu "ustawy dezubekizacyjnej" klub PO zgłosił trzy poprawki. Zgodnie z propozycją Biura Legislacyjnego Sejmu poprawki głosowano łącznie.

Za było 21, przeciw 30 posłów, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

"Chcemy rozszerzyć zakres ustawy o prokuratorów, którzy pełnili swoją służbę w PRL" - powiedział poseł Marek Wójcik(PO) uzasadniając zgłoszone poprawki.

Reklama

Pierwsza poprawka zgłoszona przez PO zakłada zmianę tytułu projektu. Chodzi o dopisanie słów "Prawo o prokuraturze". Czyli tytuł projektu ustawy zaproponowany przez PO miałby brzmieć: "Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy – Prawo o prokuraturze”.

Kolejna poprawka - wynikająca z poprzedniej - zaproponowana przez PO dotyczy zmian w ustawie Prawo o prokuraturze, gdzie dodany miałby być przepis: "Wysokość uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku, którzy pełnili służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. na rzecz totalitarnego państwa, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury, o której mowa w art. 15c ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin".

Przebieg służby prokuratorów miałby być sprawdzany przez IPN na wniosek Prokuratora Generalnego i w ciągu 4 miesięcy informacja miałaby być przekazana do PG.

Trzecia i ostatnia poprawka zaproponowana przez PO zakłada, że prokuratorzy, którzy w dniu wejścia w życie projektu otrzymują już emerytury, a w stosunku do których z informacji przedstawionych przez IPN wynika, że pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, "Prokurator Generalny wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości przysługującego uposażenia". Od decyzji PG ustalającej wysokość uposażenia, przysługuje odwołanie do sądu zgodnie przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Rządowy projekt ustawy zakłada, że emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL sięgną maksymalnie średniego świadczenia w ZUS.