1 października 2018 roku weszły w życie duże zmiany w rachunkowości. Podmioty przekazujące skarbówce sprawozdania finansowe odtąd muszą sporządzać je w formie elektronicznej. Struktury, w ramach których należy przekazywać takie sprawozdania, są jednak specyficzne dla różnych podmiotów.
Bogdan Zatorski, Business Consulting Expert w Sage / Media

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej resortu finansów. Zgodnie z art. 45 ust. 1 h, sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zatem jednostki prowadzące księgi rachunkowe według MSR mają więcej czasu, wszystkie pozostałe jednostki muszą wybrać właściwą dla nich wersję przygotowywanego sprawozdania, jedną z pośród 13 udostępnionych przez MF.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Reklama

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, najbardziej popularne sprawozdanie finansowe jednostki „innej” składa się z obowiązkowo z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego. W przypadku sprawozdań podmiotów, które podlegają corocznemu badaniu dodatkowo przygotowywane jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Inaczej jest w przypadku sprawozdań finansowych funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdań finansowych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Wówczas sprawozdanie finansowe nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.
Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje dodatkowo zestawienie lokat. Podmioty, takie jak alternatywne spółki inwestycyjne, muszą także pamiętać o zestawieniu informacji dodatkowych o spółce (aktywa i koszty działalności i wartość aktywów netto).

Reklama

Ustawodawca nakłada m.in. na spółki kapitałowe, komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych czy spółdzielnie obowiązek sporządzenie przez kierownika jednostki sprawozdania z działalności, które należy przedłożyć wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na przyszłą działalność jednostki.

To tylko część podmiotów zobowiązanych do składania e-sprawozdań. Resort finansów udostępnia wszystkie struktury logiczne sprawozdań finansowych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMENTARZ

Na stronie BIP, gdzie Ministerstwo Finansów opublikowało struktury logiczne, można znaleźć dane potrzebne do zestawienia 10 wersji jednostkowych oraz 3 wersji skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla różnych typów jednostek. Znajdziemy tam schematy dla jednostki innej, ale również dla jednostki małej, mikro, dla banku czy alternatywnej spółki inwestycyjnej. Przy czym każda z tych wersji może być przygotowana w złotówkach lub tysiącach złotych, co łącznie oznacza 26 wariantów schematów sprawozdania finansowego. Co więcej, niektóre z nich np. dla spółki innej mogą być sporządzane z uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych lub bez. To dość skomplikowany system, nieporównywalnie bardziej skomplikowany od wdrożonych do praktyki przedsiębiorstw podatkowych raportów JPK. Dlatego warto już na początku 2019 roku zainteresować się tym, w jaki sposób i za pomocą jakiego narzędzia informatycznego nasza firma zestawi właściwą dla niej wersję e-sprawozdania finansowego w wymaganym przez ustawę terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.