Wspólnicy wielu spółek z o.o. podejmują decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych, a także podziału wypracowanych zysków. W jaki sposób należy prawidłowo ustalić uprawnionych do dywidendy i w jakim terminie dokonać jej wypłaty?

ikona lupy />
Agata Okorowskaradca prawny, Kancelaria Prawna Law-Taxes.pl / Materiały prasowe

Co do zasady uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy posiadający udziały spółki w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku. Umowa spółki z o.o. może przekazywać zgromadzeniu wspólników uprawnienie do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok (tzw. dzień dywidendy). Uchwała w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy powinna być podjęta na zgromadzeniu, w którym zapada decyzja o podziale zysku. Natomiast sam dzień dywidendy powinien przypadać w okresie kolejnych dwóch miesięcy.

Warto zaznaczyć, że dzień dywidendy nie jest tożsamy z dniem jej wypłaty, czyli tym, w którym wspólnicy powinni najpóźniej otrzymać pieniądze. Zgromadzenie wspólników spółki, podejmując uchwałę o podziale zysku pomiędzy wspólników, powinno ustalić datę wypłaty pieniędzy. W odniesieniu do spółki z o.o. przepisy nie wskazują maksymalnego terminu dla wypłaty dywidendy. Termin ten powinien być jednak ustalony racjonalnie, z uwzględnieniem możliwości finansowych spółki, ale również rozsądnych oczekiwań wspólników.

Należy podkreślić, że jeżeli uchwała nie wskazuje terminu wypłaty dywidendy, to zysk powinien zostać wypłacony niezwłocznie, a zatem w najbliższym możliwym dla spółki terminie. Zarząd spółki zobowiązany jest do podjęcia wszystkich prawnie dopuszczalnych i uzasadnionych gospodarczo działań, żeby dokonać wypłaty dywidendy, uwzględniając jednak konieczność zapewnienia płynności finansowej spółki. Nie ma przeszkód, aby uchwała o podziale zysku pomiędzy wspólników wskazywała na możliwość jej wypłaty w ratach. Zgromadzenie wspólników może też podjąć uchwałę o zmianie terminu wypłaty dywidendy, jeżeli zmieni się sytuacja spółki. Chodzi o zmianę bardzo istotną, powodującą, że terminowa wypłata mogłaby narazić spółkę na poważne problemy. ©℗

Not. KT