Od 20 września br. rusza pilotaż przeglądów lekowych jako części opieki farmaceutycznej – projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.

Zakłada on, że w ramach pilotażu przeglądy lekowe, czyli zebranie wywiadu dotyczącego zarówno pacjenta, jak i stosowanych przez niego leków oraz preparatów w celu oceny poprawności i efektywności stosowanej farmakoterapii, będą realizowane przez apteki. O przystąpieniu danej placówki do programu będzie decydować m.in. zgłoszenie przez nią takiej gotowości.
Program jest skierowany do szerokiego grona zainteresowanych. Zgodnie z założeniami autorów świadczenie będzie przysługiwać pacjentom pomiędzy 18. a 59. rokiem życia, jeśli na stałe przyjmują nie mniej niż pięc leków na receptę oraz pacjentom powyżej 60. roku życia, którzy biorą co najmniej 10 leków. Projekt określa, że przynajmniej dwa z przyjmowanych leków muszą pochodzić z grupy C zgodnie z ATC (klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną produktów leczniczych).
Ponadto w pilotażu będą mogli wziąć udział pacjenci, u których farmaceuta zidentyfikował nadmierną liczbę stosowanych jednocześnie leków, a także ci, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na udział w pilotażu, zbieranie i przetwarzanie danych z karty przeglądu leków. Do programu będą przystępowały również te osoby, które zadeklarują gotowość samodzielnego kontaktowania się z apteką (bezpośrednio lub za pomocą urządzeń do komunikacji na odległość) w sprawach związanych z pilotażem, a także potwierdzą wolę współpracy z farmaceutą i lekarzem rodzinnym w zakresie dokonania optymalizacji farmakoterapii i suplementacji.
Apteka biorąca udział w pilotażu będzie zobowiązana wydzielić specjalną przestrzeń do dokonania przeglądu lekowego tak, aby pacjent mógł swobodnie (a przy tym w pozycji siedzącej), bez udziału osób trzecich odbyć rozmowę z farmaceutą. Obowiązkiem apteki będzie również zapewnienie zamykanej szafy, w której przechowywana będzie dokumentacja związana z realizacją programu.
Projekt określa również wymagania, jakie będzie musiał spełnić farmaceuta dokonujący przeglądu – konieczne będzie posiadanie przez niego dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie opieki farmaceutycznej lub potwierdzonej odpowiednimi dokumentami praktyki wykonywania przeglądów lekowych w innych krajach.
W pilotażu ma uczestniczyć nie więcej niż 75 farmaceutów i od 750 do 1000 pacjentów. Program ma trwać rok, a etap realizacji związany z kwalifikacją pacjentów oraz wykonywaniem przeglądów będzie wynosił maksymalnie 6 miesięcy. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych