statystyki

Prawo

firma

wróć do działu: Prawo »

Firma jest to nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą lub zawodową.
Ujawnia ją we właściwym rejestrze. Firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na tym samym rynku. Nie może też wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
Firma osoby fizycznej

Firma obejmuje jej imię i nazwisko. Można też do firmy włączyć pseudonim tej osoby lub określenia wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce prowadzenia oraz inne określenia dowolnie obrane.

Firma osoby prawnej
Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Zawiera ona określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenie dowolnie obrane. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Wymaga to jednak zgody na piśmie tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.

Zasady ogólne
W razie zmiany nazwy firmy należy ten fakt ujawnić w rejestrze. Natomiast w razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę, pod warunkiem że zrezygnuje się z określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, która uległa zmianie. Ten sam wymóg ma zastosowanie w razie przekształcenia spółki osobowej. Jeżeli nazwisko wspólnika było umieszczone w nazwie firmy, a on przestał być wspólnikiem, spółka będzie mogła zachować w swojej nazwie to nazwisko, pod warunkiem że wyrazi on na to zgodę na piśmie. Gdyby ta osoba już nie żyła, zgodę na piśmie mogą wyrazić jej dzieci i małżonek. Na podobnych zasadach zgoda na piśmie wymagana jest również w razie kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez jej następcę prawnego, czyli inną osobę fizyczną.
Nabywca przedsiębiorstwa może nadal prowadzić je pod dotychczasową nazwą, pod warunkiem że przy niej zamieści dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, jeśli strony nie postanowią inaczej.

Firmy nie można zbyć, ale przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy, pod warunkiem że nie wprowadza to w błąd. Gdyby prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, przedsiębiorca może domagać się zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Gdyby jednak zostało dokonane naruszenie, przedsiębiorca może domagać się usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści lub formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści przez osobę, która też dopuściła się naruszenia.

Firma spółek handlowych
Elementy, które zawierają nazwy spółek:

* firma spółki jawnej – nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo firmę (nazwę) jednego wspólnika, albo kilku wspólników i dodatkowe oznaczenie – „spółka jawna” lub „s.j.”,
* firma spółki partnerskiej – nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” lub „partnerzy” oraz określenie wolnego zawodu. Dopuszczalne jest używanie skrótu „sp.p.”,
* firma spółki komandytowej – nazwisko jednego lub kilku wspólników – komplementariuszy (odpowiadających bez ograniczenia) oraz oznaczenie „spółka komandytowa” lub „sp.k.”. Gdyby komplementariuszem była osoba prawna, firma powinna obejmować pełne brzmienie jej firmy (nazwy), z oznaczeniem „spółka komandytowa”,
* firma spółki komandytowo-akcyjnej – nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe określenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczona w firmie spółki,
* firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – może być dowolnie dobrana, powinna jednak posiadać dodatkowe określenie: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W obrocie może być też używana „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”,
* firma spółki akcyjnej – to dowolnie dobrana nazwa z oznaczeniem dodatkowym „spółka akcyjna”. W obrocie może być też używany skrót „S.A.”,
* firma spółki w organizacji – nazwa stworzona na takich samych zasadach co spółki właściwej z dodatkowym określeniem „w organizacji”.

W razie przekształcenia spółki i w związku z tym zmiany nazwy spółka przekształcona przez co najmniej rok od przekształcenia powinna obok nowej firmy w nawiasie podawać dawną firmę z dodatkiem wyrazu „dawniej”.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Firma oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby prawnej oraz określenie oddziału ze wskazaniem miejscowości, w której ma on siedzibę.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Podstawa prawna
* Art. 431–4310 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
* Art. 24, 90, 104, 127, 160, 305, 554 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty