To drugi obok Sejmu RP organ władzy ustawodawczej. Składa się ze 100 senatorów wybieranych na 4-letnie kadencje (równe kadencji Sejmu) w wyborach powszechnych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Kadencja Senatu rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

Skrócenie kadencji Senatu następuje tylko wtedy, gdy ma miejsce skrócenie kadencji Sejmu. Senat obraduje na posiedzeniach (czyli w tzw. permanentnym trybie pracy).

Organy
Organami Senatu są: Marszałek Senatu, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów oraz komisje Senatu. Zadania organizacyjno-techniczne i doradcze wykonuje Kancelaria Senatu.

Kompetencje
Do kompetencji Senatu należy m.in.: zatwierdzanie ustaw uchwalanych przez Sejm, prawo inicjatywy ustawodawczej (na równi z posłami, Prezydentem RP, Radą Ministrów i obywatelami), wyrażanie zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego oraz na powołanie przez Sejm Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Senat rozpatruje ustawy uchwalone przez Sejm. Ma trzy możliwości decydowania o kształcie ustawy. Może: odrzucić ustawę w całości (ustawa jest przekazywana Sejmowi z zaznaczeniem, iż Senat nie wyraża zgody na daną ustawę), przyjąć ustawę bez zmian (Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Prezydentowi do podpisu), wnieść poprawki do ustawy (ustawa ponownie trafia do Sejmu, by ten rozpatrzył poprawki wniesione przez Senat). Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie ustosunkuje się do niej, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Ostateczna decyzja co do kształtu ustawy należy do Sejmu, który może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów odrzucić proponowane poprawki lub uchwałę Senatu odrzucającą ustawę w całości.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

* Do Senatu może być wybrany obywatel Polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.
* Kandydatów na senatorów mogą zgłaszać partie polityczne i wyborcy. Nie można kandydować jednocześnie do Sejmu i Senatu.
* Ważność wyborów do Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.
* W przypadkach wskazanych w Konstytucji Sejm i Senat, obradujące wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.


Marzena Jurczewska

Podstawa prawna
* Art. 95–124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
* Uchwała Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu RP (t.j. MP z 2002 r. nr 54, poz. 741 z późn. zm.).